Genovai Szent Katalin
Krisztust ismerte fel a szenvedőkben


Emléknapja: szeptember 15.

Olasz főnemesi család ötödik, legkisebb gyermekeként született 1447. április 5-én, Genovában. Testvéreivel együtt alapos, társadalmi helyzetüknek megfelelő neveltetésben részesültek. Katalin már gyermekkorában szívesen és sokat imádkozott, mély lelki életet élt.

Genovai Szent Katalin
Genovai Szent Katalin

Tizenhat évesen családja politikai megfontolásból férjhez adta Giuliano Adornóhoz. A szintén főnemesi családból származó ifjú a Közel-Keleten katonaként és kereskedőként szerzett tapasztalatai után tért vissza Itáliába, hogy megnősüljön. Katalinnal ellentétben a vallás és az erkölcs nem sokat jelentettek számára. Kicsapongó, léha életet élt. Katalin házasságuk első éveiben sokat szenvedett, de csendben tűrte férje magatartását. Kezdetben magába zárkózott, nem találta a helyét. Később megpróbált úgy élni, mint mások, de ez sem hozott számára megnyugvást és békét. Ellenkezőleg, a világias társasági élet bűntudatot keltett benne. Kétségbeesett állapotából végül Isten kegyelme szabadította ki.

Egyik szentgyónása során váratlanul magával ragadta az Úr végtelen szeretete. Megjelent előtte a szenvedő Krisztus, és a Szentlélek feltárta előtte lelke állapotát. Világosan látta saját nyomorúságát, a gyarlóságait és a bűneit, ugyanakkor Isten kimondhatatlan jósága és irgalma is feltárult előtte. A rendkívüli kegyelmi tapasztalat hatására Katalin kis híján eszméletét vesztette. Gyónását félbeszakítva hazarohant, és szobájába bezárkózva hosszasan siratta bűneit. Ez a természetfeletti tapasztalat mély változást indított el az életében. Ettől kezdve minden erejével kerülte a bűnt, és a szeretet gyakorlását tekintette legfőbb feladatának. Aszketikus életével igyekezett vezekelni önmaga és a világ bűneiért. Még többet imádkozott, még gyakrabban gyónt, és naponta szentáldozáshoz járult. Isten tiszta szeretete egészen áthatotta életét.

Katalin példája és imádságai hatására végül férje is megtért. Léha és erkölcstelen életmódjával szakított, és belépett a ferencesek harmadik rendjébe. Korábbi bűneit és mulasztásait – belátva azokat – vezekléssel, de különösen a felebaráti szeretet gyakorlásával igyekezett jóvátenni. Giuliano megtérése mély lelki örömmel töltötte el feleségét. Ezentúl Isten lángoló szeretete egyesítette őket. Mindketten a genovai Pammatone Kórház mellett telepedtek le, és egészen az irgalmas szeretet gyakorlásának szentelték életüket.

Katalin életének utolsó szakasza, amely férje halála után kezdődött, a nagy tisztulás, betegségek, próbatételek és kivételes misztikus élmények időszaka volt. Életét továbbra is a rászorulók szolgálata, az aszkézis és az imádság töltötte ki. Tanítványok gyűltek köré, papok, szerzetesek és világiak, akikkel közösen a katolikus szeretetszolgálat széles körű hálózatát építették ki és működtették. Apostoli buzgóságuk eredményeként kórházak, oratóriumok, különböző testvérületek és társaságok alakultak a legszegényebbek szolgálatára és a vallásos, erkölcsi élet fellendítésére. Külső tevékenységében Katalint mindvégig Isten iránti lángoló szeretete vezette. A szenvedő Krisztus arcát ismerte fel minden emberi nyomorúságban.

Katalin misztikus tapasztalatai közül legfontosabbak a tisztítótűzzel kapcsolatos látomásai, amelyeket írásba is foglalt. A tisztítótüzet a korábbi elképzelésekkel ellentétben ő nem egy helynek, hanem a lélek állapotának látja. A szenvedés, a kimondhatatlan kínok mellett hangsúlyozza a lelket átjáró végtelen örömet is. Ez a kettő, a szenvedés és a boldogság, együtt van jelen a tisztuló lélekben, és egymást nem zárják ki. Az öröm és a megelégedettség forrása Isten végtelen szeretete és az a tudat, hogy a lélek immár Isten rendjében van, és attól el nem szakadhat. A kínt ugyanakkor a szeretet gátoltsága okozza. A lélek tisztán látja saját állapotát és azt is, hogy csak a tisztítótűz képes megszabadítani mindattól, ami benne bűnei miatt a szeretet szabad áramlását akadályozza. Épp ezért önként és boldogan veti magát a tisztítótűzbe, vállalva annak minden kínját.

A kegyelem állapotában elhunyt lélek tisztulási folyamata, ahogy azt Katalin az életrajzában írja, valójában a szent saját misztikus tapasztalatának története; vagyis saját megtisztulásának példáján magyarázza el a tisztítótűzben szenvedő lelkek tisztulási folyamatát. Ezért áll az értekezés bevezetőjében: „Összehasonlítva az isteni tűzzel, amit ő (Katalin) szívében érzett, és ami lelkét megtisztította, belülről látta és értette meg, mi történik a lelkekkel a tisztítótűzben, mialatt tisztulnak, mielőtt boldog öröklétükben Isten színe előtt megjelenhetnek.”

Genovai Katalin 1510. szeptember 15-én hunyt el. A tisztítótűzről szóló értekezése a későbbi korok több neves teológusára, többek között Szalézi Szent Ferencre is nagy hatással volt.

1737-ben avatta szentté XII. Kelemen pápa.


Koncz Éva
forrás: keresztenyelet.hu/krisztust-ismerte-fel-a-szenvedokben-genovai-szent-katalin/
Genovai Szent Katalin
forrás: Új Ember 2023. szeptember 10.

-

XVI. Benedek katekézise Genovai Szent Katalinról

2011. január 12-én XVI. Benedek pápa a vatikáni VI. Pál teremben fogadta a szerdai általános kihallgatásra érkező zarándokokat, köztük Németh László pápai prelátust és a Pápai Magyar Intézet növendékeit, továbbá a teremben összegyűlt többi magyar zarándokot.

Genovai Szent Katalin
Genovai Szent Katalin (1447-1510)

Így üdvözölte őket:

„Szeretettel köszöntöm a magyar híveket, különösképpen az alapításának hetvenedik évfordulóját ünneplő Pápai Magyar Intézet Rektorát és ösztöndíjas papjait. Kívánom, hogy az intézet még sokáig állhasson a magyarországi Egyház szolgálatában. Szívesen adom apostoli áldásomat Kedves Mindannyiatokra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!”

A Szentatya ez alkalommal Genovai Szent Katalinról tanított, folytatva ezzel a misztikusokról szóló katekéziseinek sorozatát. Az itáliai szent elsősorban a tisztítótűzzel kapcsolatos látomásairól ismert, amelyről az életét bemutató, 1550-ből ránk maradt kötetben olvashatunk. A három részre felosztott írás elsőként a szentéletű nő biográfiáját, majd a tisztítótűzről szóló gondolatait, végül pedig a lélek és a test közötti párbeszédről szóló megnyilatkozásait foglalja össze.

Katalin 1447-ben született Genovában. Fiatalon elveszítette édesapját, majd 16 éves korában férjhez adták Giuliano Adornóhoz, aki a Közel-Keleten katonaként és kereskedőként szerzett tapasztalatai után tért vissza Itáliába, hogy megnősüljön. Katalin szomorú és boldogtalan házaséletet élt, férje hazárdjátékos volt. Tízévnyi házasság után ürességet és keserűséget érzett szívében – idézett a szent írásából a zarándokoknak XVI. Benedek.

1473-ban azonban fordulat következett be életében, ugyanis elkezdődött megtérésének folyamata. Egy napon gyónni ment a közeli Szent Benedek templomba, majd a Kegyelmek Anyjáról elnevezett kolostorba, ahol a pap előtt térdre borulva „sebet kapott a szívébe Isten végtelen szeretetétől megérintve” – olvasható életrajzában. Ekkor látomása is volt, amelyben világosan feltűntek neki gyarlóságai, hibái, és ezzel egy időben Isten jósága öntötte el. Szinte eszméletét vesztette. E tapasztalat után hozta meg döntését, miszerint további életében a világi dolgokat elhagyja és a bűntelenségre törekszik. Gyónását félbeszakítva elrohant a kolostorból, otthonába érve egy szobában elrejtőzött és hosszan sírt. Ez a pillanat az imára vezette őt, amely által megismerhette Isten iránta, mint bűnös iránt érzett szeretetét. Olyan lelki élmény volt ez számára, amelyet később sem tudott szavakba önteni. A szenvedő Jézus jelent meg neki ekkor kereszttel, amely Genovai Szent Katalin ikonográfiájának jellemző attribútuma.

Katalin élete ettől kezdve indult el a Jézus felé vezető ösvényen, az Istennel való mély egység útján. Életrajzában olvasható, hogy lelkét Isten szeretete vezette és tanította megadott számára mindent, amire szüksége volt.

Később tovább folytatódtak misztikus látomásai a Pammatone nevezetű hatalmas genovai kórház területén, ahol igazgatóként dolgozott. Munkatársai köré gyűltek, követték őt példamutató élete miatt olyannyira, hogy egy kisebb közösség alakult ki körülötte. Férjére is nagy hatással volt, aki felhagyott a hazárdjátékkal, belépett a ferences világi rendbe és a kórházhoz költözött, hogy így segítse feleségét.

Katalin élete végéig, azaz 1510. szeptember 15-ig a betegek gyógyításának, ápolásának szentelte életét. Megtérésétől haláláig nem történtek különleges események az életében, amelyet két fontos dologgal jellemezhetünk. Az első a misztikus látomások, vagyis az Istennel való mély egység, a másik pedig a betegek szolgálata, a kórház irányítása, az embertársak megsegítése. E két tényező teljesen betöltötte Genovai Szent Katalin életét: Isten és az embertársak – magyarázta a Szentatya.

A tisztítótűzről szóló gondolatai nem adnak pontos leírást magáról a purgatóriumról, illetve a benne tisztuló lelkekről. A korabeli elképzelés szerint a tisztítótűz egyfajta tér volt, míg Katalin írásaiban a purgatórium nem más, mint belső tűz, amely legbelül égeti az embert. Olyan tűz ez, amely tisztulást hoz. Katalin szerint a lélek jól ismeri Isten végtelen szeretetét és tökéletes igazságosságát, és pontosan emiatt szenved, mivel nem tud megfelelően válaszolni e szeretetre. Az Isten iránt táplált szeretet kap tehát lángra, a szeretet, amely megtisztít a bűnöktől.

Katalin látomásait Areopagoszi Szent Dénes az aranyszál hasonlatával magyarázza, amely összeköti az ember szívét Istennel. Miután Isten megtisztította az embert, magához köti egy arany cérnaszállal, amely nem mást, mint szeretete. Az ember szíve eltelik Isten szeretetével, amely egyetlen vezérfonalává is válik ezáltal.

A pápa Genovai Szent Katalin tanítására hívta fel a zarándokok figyelmét: minél jobban szeretjük Istent és imádkozunk hozzá, annál inkább megmutatkozik majd számunkra és eltölti szívünket szeretetével. Az alázatos szolgálat, amelyről Katalin élete során tanúságot tett, a szeretet példája, és bátorítás elsősorban a nőknek, akik nagyban hozzájárulnak a társadalom és az egyház életéhez értékes munkájukkal, amelyet az érzékenység és a szükséget szenvedők iránti figyelem jellemez.


Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
forrás: magyarkurir.hu/hirek/xvi-benedek-katekezise-genovai-szent-katalinrol