JÉZUS SZAVAI FAUSZTINA NŐVÉRHEZ

Az isteni irgalmasság üzenete

„Azt akarom, hogy a bűnösök félelem nélkül jöjjenek Hozzám. A legnagyobb bűnösöknek különös joguk van Irgalmasságomra. Ha bűneik még oly elvetendők volnának is, megörvendeztetnek akkor, ha Irgalmasságomnál keresnek menedéket. Elhalmozom őket szeretetemmel várakozásukon felül. Nem tudom megbüntetni azt, aki Irgalmasságomban bízik!”
„Kívánom, hogy a papok hirdessék a bűnös lelkeknek nagy Irgalmasságomat. "Mondd meg a papoknak, amikor kimeríthetetlen Irgalmasságomat hirdetik, szavaiknak oly erőt adok, hogy tőlük a legkonokabb bűnös szíve is meglágyul.”
„Ha egy bűnös Irgalmasságomhoz fordul, megdicsőít Engem és tiszteli szenvedésemet. Halála óráján megvédem őt.
Ha egy lélek Irgalmasságomat magasztalja, megremeg tőle a sátán és a pokol mélységébe menekül."
„Leányom, ne hagyj fel küldetéseddel!
Vigasztald Szívemet, mely a bűnösök iránti Irgalmamban felemésztődik!"

Az Isteni Irgalmasság üzenete nagyon fontos az egész emberiség számára. Az üzenetben Jézus a bűnbánat és a megtérés fontosságára figyelmeztet, és azt kéri, hogy imádkozzunk és tegyünk minél többet a bűnösök megtéréséért. Jézus különösen jutalmazza az Isteni Irgalmasság üzeneteinek terjesztését.
„Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!” – üzeni Jézus az embereknek.

Fausztina nővér Jézus diktálására lejegyezte az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mindazokat a lehetőségeket, melyek a lélekmentés hatékony eszközei. A Napló nyomán az Egyház az Isteni Irgalmasság öt kultuszát, ötféle tiszteletét engedélyezte.

Jézus első kérése „egy kép annak alapján, amit látsz”

AZ IRGALMAS JÉZUS KÉPE

Este, amikor a cellámban voltam, megpillantottam az úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másikkal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílásán két ha­talmas sugár tört elő, egy piros és egy halvány.... Kis idő múlva azt mondta Jézus:
„Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jézusom, bízom Benned.”
„Azt kívánom, hogy a képet húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg.
Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe!”

Mint feltámadt Üdvözítőt ábrázolja Jézust a kép, aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott minket. Krisztusnak ezen a képén jellemző a két sugár.
„A halvány sugár a vizet jelenti, ami a lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek élete.
A lelket a keresztség és bűnbánat szentsége tisztítja meg, és legbőségesebben az Oltáriszentség táplálja.
A két sugár tehát a szentségeket és a Szentlélek összes kegyelmét jelenti - amelynek bibliai jelképe a víz, valamint az új szövetséget Isten és ember között, amelyet Jézus az Ő vére által kötött.

A kép így értelmezett tiszteletéhez az Úr különböző ígéreteket fűzött: örök üdvösséget, a keresztény tökéletesség útján nagy előrehaladást, a boldog halál kegyelmét és minden más kegyelmet, melyet az emberek bizalommal kérnek.
„A kép által sok kegyelmet fogok kiosztani a lelkeknek, ezért hozzáférhetővé kell tenni minden lélek számára.” – mondta Fausztina nővérnek.

Jézus második kérése az irgalmasság ünnepének bevezetése az Egyházban

AZ IRGALMASSÁG ÜNNEPE

„Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, melyet ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az Irgalmasság ünnepe.”

Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni első vasárnapra történő helyezése a megváltás húsvéti titka és az Isteni Irgalmasság titka közötti szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést hangsúlyozza az ünnepet előkészítő Isteni Irgalmassághoz végzett kilenced, amit Nagypénteken kell elkezdeni és az Isteni Irgalmasság vasárnapján ér véget.

Jézus a következő kegyelmeket ígéri a kilencedet elvégzőknek:
„Aki ezen a napon vagyis az Isteni Irgalmasság ünnepén az Élet Forrásához járul, azaz meggyónja bűneit és megáldozik, bűnei és az értük járó büntetés teljes elengedését nyeri el.”

„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bűnei skarlátpirosak lennének is.”

Az ígért kegyelmek elnyeréséhez a következő feltételeket kell teljesíteni:
Bízni kell Isten jóságában, gyakorolni kell a felebaráti szeretetet, és a megszentelő kegyelem állapotában - ha ehhez gyónás szükséges, akkor szentgyónás után - szentáldozáshoz kell járulni.

Jézus harmadik kérése, hogy imádkozzák minél többen az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét

AZ ISTENI IRGALMASSÁG RÓZSAFŰZÉRE

Jézus ígérete így hangzik:
„Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, ha ez megegyezik akaratommal.”
„Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom veszi körül a lelket”.
„E rózsafüzér imádkozásával közelebb hozod hozzám az emberiséget.”
„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.”

Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk. Az isteni irgalmasság rózsafüzérét a következő módon kell imádkozni:
Bevezetésképpen elmondunk egy Miatyánkot, egy Üdvözlégy Máriát és egy Hiszekegyet.
A nagy szemekre ezt mondjuk:
„Örök Atya! Felajáljuk Neked a Te szeretett Fiadnak, Jézus Krisztusnak, Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.”
A kis szemekre:
„Jézus fájdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak!" Befejezésképpen pedig háromszor ismételjük:
„Szent Isten, Szent, Erős Isten, Szent, Halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

Jézus negyedik kérése az Irgalmasság órájának megtartása

AZ IRGALMASSÁG ÓRÁJA

„Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban, dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára.”

„Igyekezz ebben az órában elvégezni a keresztutat! Ha ez nem lehetséges, kis időre térj be a kápolnába, tiszteld irgalommal teli Szívemet a Legméltóságosabb Oltáriszentségben. Ha ez sem lehetséges, akkor merülj el imádságban - ha röviden is - ott, ahol éppen vagy.”
„Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem a világba: az irgalom legyőzte az igazságosságot.”

Három feltétel szükséges az ebben az órában mondott ima meghallgatásához:
Az imát Jézushoz kell intézni, Őt kell megszólítanunk kérésünkkel, fontos, hogy az imát délután háromkor kezdjük és hivatkozzunk Jézus kínszenvedéseinek értékére.

Jézus ötödik kérése az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztése, hogy minél többen részesülhessenek kegyelmeiben

AZ IRGALMASSÁG TISZTELETÉNEK TERJESZTÉSE

„Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek.”

Az Isteni Irgalmasság tisztelete az Isten iránti feltétlen bizalmat és az embertársaink iránt jótettekben megnyilvánuló szeretetet kéri tőlünk.
Fausztina nővér volt a legfőbb terjesztője az Isteni Irgalmasság üzenetének.

Fausztina nővér élete és küldetése

Helena Kowalska, a későbbi Fausztina nővér 1905. augusztus 25-én született Lengyelországban tízgyermekes vallásos parasztcsalád harmadik gyermekeként. Gyermekkorától kezdve vallásos lelkület jellemezte. 1925-ben, Varsóban belépett az Irgalmasság Anyjáról nevezett kongregációba.

A rendben a Faustina Maria nővér nevet kapta. Újoncidejét Krakkóban töltötte, és itt tette le örök fogadalmát. Egész életében következetesen törekedett együttműködni Jézussal a lelkek megmentése ügyében. Fausztina nővér felajánlotta életét a bűnösökért, a lelkek megmentéséért.

Élete utolsó éveiben megerősödtek lelki és fizikai szenvedései, előrehaladott állapotba került tuberkulózisa, mely megtámadta tüdejét és az emésztőrendszerét is.
Fizikailag egészen felemésztődve, de lelkileg teljesen éretten, a szentség hírében halt meg 1938. október 5-én, alig harminchárom évesen. A Szentatya 1993. április 18-án boldoggá-, 2000. április 30-án pedig szentté avatta Fausztina nővért, s kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét a húsvét utáni első vasárnapra, az egész világra.

Erre az egyszerű, de Istent határtalanul szerető szerzetesnőre az úr Jézus olyan feladatot bízott, ami az egész világnak szól: az Irgalmasság üzenetét. „Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével - mondta Jézus. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani és irgalmas Szívemre szorítani.”

„Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztségre jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben, ... hogy közöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és bátorítsd őket, hogy bízzanak irgalmam mélységében.”
„Előkészíted a világot végső eljövetelemre.”

Krakkóban, Szt. Fausztina nővér kolostorának területén hatalmas bazilika épült az Isteni Irgalmasság tiszteletére, melynek alagsorában magyar kápolna is található. Érdemes erre a helyre elzarándokolni, és az isteni irgalmasság ötféle tiszteleti módja közül minél többet megvalósítani életünkben.

„Ha a lélek már emberi értelemben képtelen az újjáéledésre, s már minden el volna veszve, nem így az Istennél! Az irgalmasság csodája teljesen életre kelti a lelket.”
„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos bíró, előbb szélesre tárom irgalmam kapuját.”