Az élet igéje – 2021. február

Az egész világon milliók olvassák és igyekeznek tettekre váltani – Chiara Lubich, a Fokoláre mozgalom alapítójának kezdeményezése szerint – az adott hónapra kiválasztott bibliai mondatot és a hozzá fűzött magyarázatot, amely széles körben hatással van az egyének és közösségek életére.

Chiara Lubich,
a focolare mozgalom
alapítója
„Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!” (vö. Lk 6,36)

Lukács evangélista előszeretettel hangsúlyozza Isten irgalmasságát, mert ezzel a jellemvonásával akarja a legteljesebben megmutatni szeretetének végtelenségét.

Az Írásokban az irgalmasság Isten szeretetének anyai megnyilvánulása, így viseli gondját teremtményeinek, soha nem fárad bele, hogy felemelje, megvigasztalja és befogadja őket. Izajás próféta szavaival így szól az Úr népéhez: „Mint a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket; Jeruzsálemben leltek vigasztalást.” [1]

Istennek ezt a tulajdonságát az iszlám hagyomány is elismeri és hirdeti. Isten 99 szép neve közül, az Irgalmas és a Könyörületes, amelyet leggyakrabban kiejt egy muszlim hívő.

Az evangéliumnak ez a szakasza bemutatja: Jézus az emberek sokaságának, akik különböző városokból valók, sőt még távoli helyekről is eljöttek ide, merész és meglepő dolgot javasol. Azt, hogy utánozzuk Istent, az Atyát éppen irgalmas szeretetében.

Ezt a célt szinte elgondolhatatlannak, elérhetetlennek véljük!

„Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!”

Az evangélium szerint ahhoz, hogy utánozni tudjuk az Atyát, mindenekelőtt minden nap Jézus nyomába kell szegődnünk, megtanulva tőle elsőként szeretni, úgy, ahogyan Isten teszi ezt velünk szüntelen.

Így írja le ezzel kapcsolatban a lelki tapasztalatát Bonhoeffer evangélikus teológus (1906-1945): „A keresztyén közösség minden nap így énekel: »Irgalmasságot nyertem.« Megkaptam ezt az ajándékot akkor is, amikor elzártam a szíven Isten elől. […] Amikor eltévedtem, és nem találtam a visszautat. Az Úr Igéje jött elém, és megértettem, hogy Ő szeret. Jézus megtalált, velem volt, egyedül csak Ő. Megvigasztalt, megbocsájtotta minden tévedésemet és nem hibáztatott engem a rosszért. Amikor az ellensége voltam és nem tiszteltem a parancsait, akkor is a barátjának tekintett. […] Próbálom megérteni, hogy miért szeret ennyire az Úr, miért vagyok ennyire kedves neki. Nem értem, hogy sikerült neki és miért akart győzni a szívemben a szeretetével, csak annyit mondhatok: »Irgalmasságot nyertem.«” [2]

„Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!”

Az evangéliumnak ez az igéje igazi forradalmat hoz az életünkbe. Minden egyes sértés esetén megtehetjük, hogy nem a visszautasítás, az ellentmondást nem tűrő ítélet és a bosszú útját választjuk, hanem a megbocsátás és az irgalom útját.

Nem egy súlyos kötelesség teljesítéséről van szó, hanem inkább arról, hogy elfogadjuk Jézustól a lehetőséget, hogy a halálos önzésből áttérjünk az életadó közösség útjára. Örömmel fedezzük majd fel, hogy az Atya természete él bennünk: ő senkit nem ítél el végleg, hanem mindenkinek újabb lehetőséget ad, és új remény távlatát nyitja meg előtte.

Ez a felfogás lehetővé teszi, hogy igazi emberi kapcsolatok talaját készítsük elő, melyből végre békés és építő együttélésre kész emberi közösség születhet és növekedhet.

„Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas!”

Chiara Lubich Máté evangéliumáról elmélkedve, amely boldognak nevezi az irgalmasokat, mondja: „Az irgalmasság és a megbocsátás gondolata az egész Evangéliumot átjárja. […] Az irgalmasság ugyanis a szeretet csúcsa, mely beteljesíti, és tökéletessé teszi azt.

[…] Próbáljuk meg tehát minden kapcsolatunkban ezt a mások iránti szeretetet az irgalmasságban megélni. Az irgalmasság olyan szeretet, mely be tud fogadni minden felebarátot, különösen is a legszegényebbet, azt, aki erre leginkább rászorul. Olyan szeretet ez, mely nem méricskél, bőséges, egyetemes és konkrét. Ez a szeretet a kölcsönösségre törekszik, mely az irgalmasság végső célja.

Irgalmasság nélkül csak az igazságosság létezne, mely megteremti ugyan az egyenlőséget, de nem a testvériséget. […] Még ha nehéz és merész dolognak tűnik is, kérdezzük meg minden felebarátunkkal kapcsolatban: Vajon az édesanyja hogyan viselkedne vele? Olyan gondolat ez, mely segít majd, hogy Isten szíve szerint értsünk meg másokat, és szíve szerint tudjunk élni.” [3]

Letizia Magri[1] vö. Iz 66,13

[2] Dietrich Bonhoefer, 1938. január 23., in La fragilità del male, kiadatlan írások gyűjteménye, Piemme, 2015

[3] C. Lubich, Az élet igéje, 2000. november, Új Város 2000/11.


Letizia Magri
forrás: fokolare.hu/hirek/12143
https://www.fokolare.hu/hirek/12143


Elkezdődött a Fokoláre Mozgalom általános nagygyűlése

Január 24. és február 7. között tartják online a Fokoláre Mozgalom általános nagygyűlését, amelynek feladata az elnök, a társelnök és a vezető szervek megválasztása, valamint a fő irányelvek és tevékenységek meghatározása a következő hat évre.


Az előkészítő folyamatnak részesei voltak a Fokoláre közösségei szerte a világon. Chiara Lubich, a mozgalom alapítójának halálától számítva a harmadik általános nagygyűlést tartják január 24-én, vasárnaptól. Az időpont eredetileg 2020 szeptemberére volt kitűzve, de a járvány miatt a Világiak, Család és Élet Pápai Tanácsa engedélyezte, hogy későbbre halasszák, és modern kommunikációs módszereket alkalmazzanak.

A nagygyűlésnek 362 résztvevője van a Fokoláre Mozgalom tagjai közül az egész világról, a különböző kultúrák, generációk, hivatások, egyházi felekezetek és vallások képviselői. Maria Voce, a mozgalom jelenlegi elnöke 2019 februárjában létrehozta a nagygyűlést előkészítő bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy a mozgalom tagjaitól a lehető legszélesebb körben gyűjtse be a témajavaslatokat és a neveket a jelöltlistára, valamint hogy elkészítse a programjavaslatot.

Január 31-én elektronikus szavazórendszer segítségével választják meg az elnököt, február 1-jén pedig a társelnököt. A tanácsosok megválasztására február 4-én kerül sor, ők dolgoznak majd a mozgalom vezetőségében az elnök mellett, aki saját maga határozza majd meg a rájuk bízott feladatot.


A statútumok szerint a mozgalom élén mindig egy nő áll majd, ezzel is aláhúzva máriás jellegét és jellemzően világi mivoltát, megőrizve Isten tervét, aki a mozgalom elindítását és kibontakoztatását egy nőre bízta. A statútumokban ez áll: „Elnöklése mindenekfölött a szeretet elnöklése lesz, mert elsőként kell szeretnie, azaz szolgálnia tulajdon testvéreit, Jézus szavaira emlékezve: »ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája« (Mk 10,44).”

Az általános nagygyűlés másik feladata, hogy megtárgyalja a mozgalom központja által előterjesztett témákat. Ezeket az elnök, az általános tanács vagy a mozgalom valamelyik ágazatának javaslatára terjesztették elő. A nagygyűlés bármelyik résztvevője más témákat is javasolhat megtárgyalásra.

Több mint háromezer javaslat érkezett az egész világról a nagygyűlésen megtárgyalandó témákra, illetve a következő hat évben követendő irányokra vonatkozóan. Ez jól tükrözi a fokolárosok lendületét, de azt is, hogy tudatában vannak a „korszakváltásnak”, amelyről Ferenc pápa beszélt 2018-ban, amikor Loppianóban találkozott a Fokoláre közösségével.

A beérkezett anyagot négy nagy témakörre osztották: az alapító által átadott karizma megvalósítása, az egység karizmájából fakadó kultúra, válaszok a környezeti krízis és a járvány okozta kérdésekre, együttműködés az új generációkkal.

Ahogy a Fokoláre jelenlegi társelnöke, Jesús Morán nemrég egy interjúban elmondta, a visszaélésekkel kapcsolatos kérdés is helyt kap, megvitatandó témaként szerepel a jelenlegi elnök megnyitójában, melyben az elmúlt hat évről beszámol, valamint a társelnök rögtönzött felszólalásában is.

„A legkülönbözőbb megnyilvánulások közepette kirajzolódik, hogy általánosan szükség lenne arra, hogy meghatározzuk az utat egy új és mélyebben megélt testvériség felé, hogy válaszolni tudjunk az emberiség által fölvetett számos kérdésre globális és helyi szinten egyaránt” – hangsúlyozza a mozgalom sajtóközleménye.

A nagygyűlés munkájáról mindennap tájékoztatást adnak a Fokoláre honlapján, valamint összefoglalóan további sajtóközleményekben.


2021. január 25.
forrás és fotó: Fokoláre Mozgalom
forrás: magyarkurir.hu/hirek/elkezdodott-fokolare-mozgalom-altalanos-nagygyulese