Egy közvélemény-kutatás szerint 5 amerikai gyakorló keresztényből 1 azt állítja, hogy nem a Biblia szellemében szemléli a világot

Egy augusztus 23-án nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatás beszámol az amerikai keresztény templomba járók vallási gyakorlatáról. Az eredmények a témáktól függően többé-kevésbé meglepőek. Megtudjuk, hogy hat keresztény közül legalább egynek köze volt egy abortuszhoz. A túlnyomó többség azonban kívánná, hogy a templomban útmutatást kapjon a társadalmi kérdésekről.
Az amerikai társadalom változásokat és erkölcsi konfliktusokat él át, ezért a Family Research Council’s Center for Biblical Wordview fel akarta deríteni a gyakorló keresztények általános felfogását a hitről és más témákról, mint például az abortusz, illetve hogy mit várnának el vallási közösségeiktől.

A közvélemény-kutatás eredményeit a következő címmel tették közzé: „Survey on Adult Churchgoers on Social issues and Worldview” (Beszámoló a templomba járó fiatalok szociális kérdésekkel kapcsolatos nézeteiről és a világról alkotott véleményükről).

A kutatást júniusban az evangélikus George Barna irányította 1009 olyan amerikai fiatal bevonásával, akik havonta legalább egyszer részt vesznek egy vallási szertartáson, templomban vagy online. Ez a minta képet ad az amerikaiak 44%-ának véleményéről.

Mi az amerikai keresztények világról alkotott véleménye?

A közvéleménykutatók azt keresték, hogyan alakíthatnak ki az egyes személyek bibliai szemléletet a világról. A tanulmány megállapította, hogy minél jobban elsajátították a bibliai alapokat, a világról alkotott véleményük annál határozottabb. George Barna és munkatársai, az Arizonai Katolikus Egyetem Kulturális Kutató Központjának a kutatói hét olyan vélekedést azonosítottak, melyek nélkül nem valószínű, hogy valaki állandó jellegű biblikus gondolkodást és folyamatosan cselekvő biblikus életmódot alakíthasson ki. Ez a hét szegletkő a következő:
 • „Ortodox és biblikus Isten-ismeret”

 • „Minden ember bűnös természeténél fogva; minden döntésünk, amit meghozunk, erkölcsi megfontolás eredménye és következményekkel jár.”

 • „Bűneink következményei csak Jézus Krisztus által nyerhetnek bocsánatot és törölhetők el. Ez a megbocsátás csak úgy lehetséges, ha beismerjük és személyesen és őszintén meggyónjuk bűneinket, és teljesen átadjuk magunkat az ő kegyelmének bűneink megbocsátására.”

 • „A teljes Biblia igaz, megbízható és kétségbevonhatatlan, ezáltal a legjobb erkölcsi vezető mindenki számára, minden helyzetben.”

 • „Az abszolút erkölcsi igazság létezik – ezeket az igazságokat Isten határozta meg, a Bibliában írták le őket, és nem változtathatók meg a különböző időkben és kultúrákban.”

 • „Az emberi élet végső célja, hogy megismerjük, szeressük és szolgáljuk Istent teljes szívünkből, teljes szellemünkkel, teljes erőnkből és teljes lelkünkből.”

 • „A legjobb mód az élet sikerére az, ha állandóan engedelmeskedünk Istennek, gondolatban, szóban és cselekedetben.”
A beszámoló végső következtetése rámutat, hogy számos hívő nem tudná „kipipálni” a hét felsorolt tételt:
 • A keresztények először is nem vélekednek egységesen abban a kérdésben, hogy hogyan látják Istent. Csak 68%-uk jelenti ki, hogy Isten a mindenható, mindentudó, igazságos és tökéletes teremtő. A gyakorló hívek 12%-a azt gondolja, hogy Isten kijelöli az emberi teljesítőképesség teljes személyes és emberi megvalósíthatóságát vagy azt a felsőbbrendű lelki állapotot, amit egy ember elérni képes. 9% úgy hiszi, hogy egy felsőbb hatalom ugyan létezhet, de ezt senki sem tudja biztosan; 4% azt gondolja, hogy mindenki isten, és további 4%, hogy számtalan isten van, mindegyik más és más célokkal és hatalommal. A többiek nem kívántak nyilatkozni.

 • A gyakorló keresztények 41%-a azt gondolja, hogy „az emberek bűnben születtek és csak Jézus Krisztus mentheti meg őket annak következményeitől.” A megkérdezettek többsége más elképzeléseket választott, így például azt, hogy az ember születésekor sem nem jó, sem nem rossz, de rosszá válik az életben hozott döntései halmozódásával (28%). 11% azt gondolja, hogy a társadalom rontja meg az emberi természetet. Azok közül, akik nyilatkoztak, további 11% azt gondolja, hogy „mindenki isteni teremtmény, aki örökösen az egység és a közös tökéletes lelkiismeret elérésén dolgozik”, osztozván ezzel egy misztikus keleti hiedelemben.

 • Ami a Barna által kifejtett harmadik szegletkőt illeti, nevezetesen, hogy az üdvösséget egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit által lehet elérni, csak a gyakorló keresztényeknek 47%-a hiszi, hogy örökké Istennel fognak élni, mert meggyónták bűneiket és elfogadták Jézus Krisztust személyes megmentőjüknek. 13% azt gondolja, hogy Isten szeretetből minden embert meg fog menteni, 11% azt hiszi, hogy eljut a mennybe, mert elég erőfeszítést tett azért, hogy jó legyen és így megérdemli a jutalmat. 10% azt hiszi, hogy a tisztítótűzbe kerül, mielőtt a mennybe jutna, 6% a reinkarnációban hisz, 5% pedig abban, hogy megszűnik létezni. 7%-nak nincsen véleménye.

 • Ami a Biblia tekintélyét illeti, 33% irodalmi értékű olvasmánynak tartja, ugyanilyen százalék hiszi, hogy a Biblia nem tartalmaz tévedéseket, de egyes versei szimbolikus értékűek. 13% úgy gondolkodik, hogy a Biblia csupán egy a sok szent könyv közül, sem jobban, sem kevésbé hihető. 12% hisz abban, hogy Istentől sugalmazott szöveg, de ténybeli és történelmi tévedéseket tartalmaz, míg 5% azt gondolja, hogy nagy hatású szöveg, de nem isteni ihletésű. A többinek nincs véleménye.

 • Az ötödik szegletkő, amit Barna ismertet, az abszolút erkölcsi valóság létezésére vonatkozik. 48% helyesli azt a relativista állítást, amely szerint „nincs abszolút erkölcs, ami mindenkire mindenkor alkalmazható, az erkölcsi igazság minden személytől külön függ”. Ezzel szemben csak 43% gyakorló keresztény nem ért egyet ezzel a véleménnyel, míg 9% nem nyilatkozik.

 • Az emberi élet értelmére vonatkozó kérdésre 53% azt mondja, hogy az élet értelme „megismerni, szeretni és szolgálni Istent teljes szívünkből, teljes elménkből, minden erőnkből és teljes lelkünkből”, függetlenül minden személy kultúrájától. 13% azt gondolja, hogy a cél egy humánusabb társadalom létrehozása, a párbeszéd, a józan ész és a jóakarat segítségével, 9% szerint az élet értelme megismerni a boldogságot és a kibontakozást, 8% azt mondja, hogy életét és annak működését úgy kell elrendezni és annak irányt szabni, ahogyan ez a saját értékrendjének, fontossági sorrendjének megfelel. 7% úgy gondolja, hogy az élet célja a kibontakozás az összeköttetések és a teljesítőképesség segítségével, 5 % szerint a cél, hogy előmozdítsuk a békét és a megértést a világon. 2% számára nincsen általános cél az életben, 4% nem nyilatkozik. A tanulmány hangsúlyozza, hogy az áttért felnőttek 63%-a még keresi az élete célját.

 • Végül, ami a világi sikerek elérésére vonatkozó legjobb módot illeti, csak 39% ért egyet a Barna által megállapított hetedik szegletkővel, vagyis „az Istennek való állandó engedelmességgel”. Mások azt gondolják, hogy jó embernek kell lenni (15%), egészséges és produktív életet kell élni gazdasági elnyomás nélkül (10%), és kirajzolódott végül egy keleti misztikus megközelítés: „elérni akarni a tudatosság lehető legmagasabb szintjét és megismerni a világmindenséggel való egységet” (7%).
Ezek a szerteágazó hiedelmek a gyakorló keresztényeknél a társadalmi kérdések terén is együtt járnak erkölcsi nézetkülönbségekkel.

Az abortusszal kapcsolatos vélemények a gyakorló keresztények körében

A gyakorló keresztények közül 20% állítja, hogy nem a Biblia szellemében szemléli a világot, viszont 88% azt gondolja, hogy keresztények számára ez igenis lényeges, míg 6 % azt gondolja, hogy nem.

A többség úgy véli, hogy a Biblia álláspontja világos és határozott a törvényes házasság meghatározása terén (75%, szemben azzal a 14%-kal, akik szerint nem világos, és a 7%-kal, akik szerint a Biblia nem szól erről). 66% azt gondolja, hogy világos és meghatározó a válást illetően is, míg 18% azt gondolja, hogy ez nem így van, 9% pedig azt állítja, hogy erről nem szól, és 7%-nak nincs véleménye.

A keresztényeket leginkább mobilizáló fő társadalmi témát, az abortuszt illetően 65% azt gondolja, hogy a Biblia világosan szól az abortuszról, míg 15% azt gondolja, hogy ez nem így van. 13% úgy véli, hogy a Biblia nem szól erről, 8%-nak nincs véleménye.

A részleteket és a gyakorlatot illetően az evangéliumi szemléletű felnőttek 16%-a bevallja, hogy már anyagilag támogatott vagy bátorított abortuszt, illetve választotta az abortuszhoz folyamodást. 36% „életpártinak vallja magát, néhány kivétellel és korlátozássalal”, 27% minden kivétel és korlátozás nélkül életpárti. 5% „inkább életpárti, de meg lehet őket győzni az ellenkezőjéről”. 14% kijelenti, hogy „választáspárti, néhány kivétellel vagy korlátozással” és 8% „kivétel és korlátozás nélkül választáspárti”, míg 5% „inkább a választáspárti, de meg lehet győzni az ellenkezőjéről”.

Az abortuszról 35% azt gondolja, hogy semmiképpen sem elfogadható, 19% szerint a Biblia jóváhagyja, amikor az anya élete veszélyben van, 10% szerint ez olyan elhatározás, ami csak az érintett párra tartozik, míg 7% úgy véli, hogy az abortusz elfogadható, ha a születendő gyermek súlyos testi vagy mentális fogyatékossággal jönne a világra.

Az abortusszal kapcsolatos hozzáállást főként az erkölcsi és vallási megfontolások befolyásolják a felnőtt keresztényeknél (71%), míg csupán kisebbségben vannak azok, akiket politikai megfontolások (11%) vagy a széles közvélemény preferenciái vagy nézetei vezetnek (szintén 11%). 8% nem tudja, mi befolyásolja az abortusszal szembeni állásfoglalását.

David Closson, a Family Research Council’s Center for Biblical Worldwiew igazgatója a Washington Stand-ben kommentálta az adatokat. A jelenség könnyebb megérthetősége végett összehasonlítást végzett a legnagyobb amerikai protestáns felekezettel:

„Hogy ezeket a százalékos adatokat szemléletessé tegyük, vizsgáljuk meg a Déli Baptista Konvenciót (SBC), az ország legnagyobb protestáns felekezetét. 2023-ban az a SBC 47198 templomában 13,2 millió volt a tagok száma. Ha figyelembe vesszük a FRC és Lifeway felméréseinek 16%-os adatait, körülbelül 2,1 millió déli baptista az élete egy bizonyos pillanatában aktívan részt vett egy abortuszban. Más szavakkal: megállapíthatjuk, hogy több millió teológiai értelemben vett konzervatív keresztény személyes élménnyel rendelkezik az abortusszal kapcsolatban, még ha nem is beszél róla.”

Ami a váratlanul teherbe esett nők megsegítését illeti, 58% azt kívánná, hogy egyházuk jobban segítse őket, 6% azt, hogy kevésbé segítse őket, 29%, hogy ne változtasson semmit hozzáállásán.

Az időnként eltérő válaszok ellenére a társadalmi kérdésekkel kapcsolatban nagyobb információigény merült fel a megkérdezettek részéről, akiknek 71%-a „azt szeretné, hogy az egyháza tartson kiegészítő képzést” „az abortuszról és az élet értékéről”, valamint az emberi szexualitásról (68%). Ugyanakkor ennél többen kívánnának képzést egyházuktól a társadalmi és politikai felelősségről (79%).közzétéve: 2022-09-17
Info Chrétienne
írta: Jean Sarpédon
fordította: Dr. Seidl Ambrusné
forrás: zarandok.ma/egy-kozvelemeny-kutatas-szerint-5-amerikai-gyakorlo-keresztenybol-1-azt-allitja-hogy-nem-a-biblia-szellemeben-szemleli-a-vilagot/