Helytállni, ez Isten parancsa!

Egy zártkörűnek hitt tanácskozáson bírálta Európa, mindenekelőtt a Nyugat migránspolitikáját Márfi Gyula veszprémi érsek. Szavait felkapta a sajtó, azok még a tekintélyes olasz napilapban, az Il Giornaléban is megjelentek. Botrány?

Dr. MÁRFI GYULA
veszprémi érsek
Márfi Gyula nem konfliktuskereső ember, de úgy érezte, nem hallgathat a veszélyről. Vele beszélgettünk Európa sorsáról és a földrész meghódítására érkező migránsokról.

– Mi lesz velünk? Már az arab térségben kirobbant konfliktussorozat előtt is érezhető volt a keresztényellenes nyomás, elég az unió alapokmányára utalni, amelyben meg sem említik a kereszténységet mint Európa kulturális alapkövét…

– Európában, elsősorban annak nyugati felén vallási és szellemi értelemben légüres tér alakult ki. Csakhogy: natura horrescit vacuum! Vagyis a természet irtózik a vákuumtól. Nos, ez a hitéletben kialakult vákuum most elemi erővel szívja be az iszlámot.

– Szélsőséges esetek is történnek manapság a kereszténység megtagadásában. A karácsonyfa mint jelkép eltüntetése, de akadt olyan svéd lelkész, aki a keresztet is lefűrészeltette a templomáról, hogy ne irritálja a muszlim migránsokat…

– Ez megdöbbentő, de egyben nevetséges is. Jézust a muszlimok is tisztelik, elfogadják szűzi fogantatását, prófétának tekintik, megünneplik a mennybemenetelét is. Nevetséges volt tehát annyira a migráns muszlimok kedvében járni. Az már más kérdés, hogy nem fogadják el Jézus kereszthalálát és feltámadását, illetve istenségét sem. Krisztus keresztjét a törökök kutyafának hívták, innen származik a mondás, „a kutyafáját!” is.

– Meddig volt Európa civilizációs alapköve a kereszténység?

– Adenauer, De Gasperi és Schumann, Nyugat-Európa egykori vezető politikusai hívő keresztények voltak. És épp keresztényi hitükre építve hozták létre 1950-ben az úgynevezett szén- és acéluniót. Keresztény Európát akartak, amelyben a hit segítségével szerették volna megszüntetni a németek, a franciák és az olaszok közötti hagyományos rivalizálást. De mindezt letörte idővel az erőszakos szekularizáció, az ultraliberális szemlélet, amely Istent még általában elfogadja, de Krisztust és az egyházakat már nem. A hit elvesztésével, elhagyásával természetesen gyengévé és kiszolgáltatottá tette magát az európai ember.

– Ez a szabadkőművesség kultúrája, amely arra esküdött fel 150 éve, hogy megsemmisíti a római egyházat… Agresszióval vádolják ma is a kereszténységet, felemlegetve a keresztes hadjáratokat, az inkvizíciót… Hollywood futószalagon gyártja a katolikus papok pedofíliájáról szóló játékfilmeket, csoda, hogy ezért még senki sem kapott Oscart.

– Régi bűnei miatt bocsánatot kért a kereszténység, ezt személyesen II. János Pál pápa tette meg. Hozzáteszem, a kereszténység áldozatait néhány ezerre tehetjük csupán, míg a nácizmus hatmillió, a kommunizmus százmillió, az iszlám pedig 270 millió embert pusztított el. A pedofil bűncselekmények számának pusztán fél százaléka köthető keresztény papokhoz, lelkészekhez, és valóban fura, hogy úgy tesz a világ, mintha más körökben nem fordulna elő ilyesmi. Persze, a fél százalék is sok. Arról nem szól viszont egyetlen film sem, hogy a világ lakosságának csak 32 százaléka keresztény hitű, de az erőszakos cselekmények háromnegyed részében ők válnak áldozattá.

– 270 milliós népirtás az iszlám jegyében… Sok!

– Ezt mutatják a számok. Igaz, az iszlám 1400 évére vetítve. A nácik faji, a kommunisták osztály-, a muszlimok pedig vallási alapon gyilkoltak. Mindhárman felsőbbrendűségük tudatában léptek fel. Úgy tudják, az Iszlám Állam fennállása óta 7500 keresztényt ölt meg. Szerintem erősen alábecsülik a számukat. A muszlim államokban élő keresztények egyébként másod- és harmadrendű állampolgároknak számítanak. Nem tölthetnek be vezető szerepet, a keresztény csak baka lehet a hadseregben: kizárt, hogy muszlim katonának keresztény őrmester parancsoljon.

Külön adót is kell fizetniük, és ahol a saríja alapján kormányoznak, ott keresztény nem tanúskodhat muszlim ellen, sőt semmilyen keresetet sem nyújthat be vele szemben. Az arab térségben csak Kuvaitban épülhetett keresztény katolikus templom az elmúlt ötven évben, az is a vendégmunkások számára, kereszt azonban így sem lehet rajta. Közben gombamód emelkednek a mecsetek Európában és Amerikában.

– Egyszóval a muszlimok részéről tapasztalható a legnagyobb fenyegetés a kereszténységre nézve?

– Én nem érzek haragot vagy megvetést a muszlimok iránt. Egy cseppet sem. Ők a számukra meghatározott kötelességüket teljesítik, azaz igyekeznek sikerre vinni a dzsihádot. Ez a muszlim világ kultúrájának alapköve. A dzsihád az iszlám vallás terjesztésére tett erőfeszítést jelenti, s minden eszközt megenged ennek érdekében. A kétszínűséget is. Mohamed is kétféleképpen jelenik meg. Mekkában mint próféta és igehirdető, Medinában viszont mint hadvezér. Itt hatszáz zsidót ölt meg, mert azok nem fogadták el a prófétaságát, hanem Mózest tartották a legfőbb prófétájuknak. A Korán is kettős arcot mutat. Mások azon részei, amelyek még Mekkában s megint mások, amelyek Medinában keletkeztek.

A mekkai Korán még Allah irgalmasságát hirdeti, a medinai viszont már a kérlelhetetlenségét, a bosszúját. Az iszlám vallásban tapasztalható fejlődés az irgalmas Allahtól a bosszúálló Allah felé halad. A kereszténységben és a zsidóknál épp fordítva van, a bosszúálló Istentől az irgalmas Isten irányába haladunk. Megjegyzem, a Korán medinai szúráiban sokkal több az antiszemita kitétel, mint a Mein Kampfban. A mekkaiakban viszont semmi. Hadd tegyem hozzá, hogy a dzsihád bizonyos kutatások szerint 64 millió keresztényt ölt meg. És még soha semmiért sem kért bocsánatot.

– Sőt a szélsőséges ága minden eddiginél keményebben folytatja a harcot, gondoljunk Párizsra, Kölnre, Brüsszelre…

– Helyesbítek. Egy iszlámkutatótól tudom, hogy egy bocsánatkérés történt. Nemrég egy nemzetközi konferencián egy amerikai muszlim professzor bocsánatot kért az iszlám terrorizmus tetteiért. A jelen lévő nagyszámú muszlim egyetemista azonban dühösen kifütyülte őt.

– Képesek lesznek-e integrálódni valaha is az európai kultúrkörbe?

– Ők akarnak integrálni bennünket, végső soron uralni akarják az egész világot. Ez nem döntés vagy belátás kérdése számukra, hanem a hitükből következő parancs. Minden országban, ahol a musz­limok többségbe kerültek, fokozatosan megszűnt a kereszténység. Törökországban ma 0,3 százalék a nem muszlim vallású lakosok aránya. Ez vár egész Európára. Nem akarom dramatizálni a helyzetet, de szerintem megszűnik Európa. Száz év alatt? Ötszáz év alatt? Csak ez a kérdés.

– A Szentatya másként látja. Megértésre, sőt befogadásra buzdít, ezt tette legutóbbi, egyébként nagy vihart kavaró beszédében is…

– Ő hisz abban, hogy meg lehet téríteni a muszlimokat a szeretet erejével. Elfelejti, hogy a megtérő muszlimokat saját környezetük öli meg, a tengeren hánykolódó hajókból is gyakran vízbe dobják a keresztény migránsokat, de ahogy hallani, a németországi táborokban is folyamatos támadások érik őket.

– Felvetődött, ha így folytatja a Szentatya, akkor nem lehet kizárni az egyházszakadás lehetőségét sem…

– Az végzetes lenne a kereszténységre. Még beszélni is rossz és felkavaró erről. Úgy tapasztaltam, a hazai papság egységes a migráció kérdésében, igaz Beer Miklós püspök atya felvetette, hogy az elnéptelenedett hazai falvakat velük kellene újra élő közösségekké tenni. Egy ilyen vita talán belefér az egyházi életbe.2016. május 28.
Sinkovics Ferenc
forrás: gloria.tv/article/MTQBA7X44v9C3E95SLpS5kjD7


Migráns–ügyben
a pápa nem tévedhetetlen, sőt…


A muszlim tömegek vezetői jól látják, hogy megérett a helyzet a hitehagyott földrész elfoglalására. Segítséget jelent a teljesen elvilágiasodott európai vezetők (tisztelet a kivételnek) naivitása – nyilatkozta a veol.hu-nak Márfi Gyula veszprémi érsek.

A katolikus egyházi vezető szerint Európát a muszlimok (hitük szerint) háborús területnek tekintik, és háborús területre nem szokás menekülni. Bár az okok között felmerülnek a közel-keleti háborúk és az ökológiai katasztrófa miatt beszűkült élettér, vagy akár a jobb élet reménye is. De a jelenkori népvándorlásnak nem csak okai vannak, hanem céljai is.

Ezek között említette Márfi Gyula az európai nagyvállalkozók vágyát az olcsó munkaerőre, de azt is, hogy egyes Európán kívüli nagyhatalmak Európa meggyengítésén munkálkodnak. Hozzátette, hogy olyan érthetetlen dolgok is felmerülnek, hogy az arab pénzvilág mellett, amerikai bankok is támogatják a bevándorlókat, „akiket előszeretettel menekülteknek hívnak”. Talán ez lehet az oka annak is, hogy a toleranciát fennen hirdetők segítik a toleranciát alig ismerő migránsokat – nyilatkozta az érsek, aki a veol.hu-nak hangsúlyozta, hogy saját, személyes véleményét osztja meg az olvasókkal.

Krisztustól Mohamed igájába

Márfi Gyula hozzáfűzte, hogy Európa vezetői „nem számolnak a hit erejével, el sem tudják képzelni, hogy a széles tömegek vallásos meggyőződésében mekkora erő van. Ők csak pénzben és napi politikában gondolkodnak. Olyan európai értékekről szónokolnak (például szabadságról és egyenlőségről), amelyek Európában már nem is léteznek. Az egyenlőséget összekeverik az egyformasággal (genderideológia), a szabadságot pedig a szabadossággal, amely saját szenvedélyeik rabjává teszi az európai polgárokat.” Az érsek úgy látja, hogy Európa levetette magáról Krisztus szelíd igáját, „most az a veszély fenyegeti, hogy nyakát Mohamed sokkal szigorúbb igájába hajtják.”

A hívő keresztényeket és zsidókat meg fogják tűrni, az erkölcsteleneket nem

Az érsek szerint, ha így folytatódik Európa iszlamizálódása, ötven év múlva többségbe kerülnek a muszlim vallásúak a földrészen, és akkor Európa valóban iszlám uralom alá kerül. „Üldözni valószínűleg csak a hitetleneket és az ő normáik szerint erkölcsteleneket (melegházasok, melegfesztiválok, genderideológia, Charlie Hebdo-szintű folyóiratok, isten- és vallásgyalázó megnyilvánulások) fogják. A hívő keresztényeket, zsidókat és más vallásúakat meg fogják tűrni, különösen azokat, akiknek van szent könyvük (bibliájuk, arabul: koránjuk).

Az éveket azonban valószínűleg nem Jézus születésétől, hanem Mohamed prófétának Mekkából Medinába történt menekülésétől, a hedzsrától fogjuk számítani (Kr. u. 622-től), heti ünnepnapunk nem a vasárnap lesz, hanem a péntek, a karácsonyt és a húsvétot pedig sokkal diszkrétebben fogjuk megünnepelni, mint most…” Hozzátette: hogy új keresztény templomok nem fognak épülni, ám működhetnek, ha a hívők fenntartják őket, viszont számolni kell azzal, hogy egyes szélsőséges mohamedánok néha egyet-egyet felgyújtanak, vagy felkoncolnak imádkozó csoportokat. Az elkövetőeket „az iszlám állam is bűnözőknek fogja nyilvánítani, de nem biztos, hogy megtalálja és megbünteti őket”.

„A migráció valószínűleg Isten büntetése”

Márfi Gyula a prófétákat idézte, akik szerint Izrael (Kr. e. 722), illetve Jeruzsálem és Judea (Kr. e. 586) is azért esett el, „mert a nép Jahve helyett a bálványokat imádta”. Ha Európa elesik, annak is a modern bálványimádás (a pénz, a hatalom és a tiltott élvezetek imádása) lesz az oka – tette hozzá a főpap.

A veszprémi érsek Ferenc pápa migrációval kapcsolatos kijelentéseire reagálva elmondta, hogy „a pápa csak akkor tévedhetetlen, ha hit és erkölcs dolgában az egész egyház számára kötelező tanítást ad. Itt nem erről van szó”. A Szentatya kérése, hogy minden plébánia fogadjon be egy menekült szír családot sok helyen azért sem kivitelezhető, mert „számos plébánia önmagát sem tudja fenntartani külső segítség nélkül. Azonkívül a bevándorlók túlnyomó többsége nem menekült, nem szír és nem család”.

Márfi Gyula szerint: „a pápa megnyilatkozásait az is befolyásolja, hogy az Ő szülei is bevándorlók voltak Argentínában. Ám bevándorlás és bevándorlás között is óriási különbségek vannak. A Szentatya szülei keresztényként mentek egy keresztény országba, így könnyen alkalmazkodtak új környezetükhöz. A muszlimok azonban nem tudnak és nem is akarnak alkalmazkodni. Ők – mint már mondtam – harci területre jöttek: nem alkalmazkodni, hanem hódítani”.2015. október 27.
VEOL.HU * Magyar Idők Online
forrás: magyaridok.hu/belfold/migrans-ugyben-a-papa-nem-tevedhetetlen-sot-75370/