Athanasius Schneider püspök: A szabadkőművesség a „Sátán eszköze”, és az Egyház lerombolása a célja

Nick Donnelly diakónus írása a www.ewtn.co.uk angol katolikus honlapon 2017. január 5-én jelent meg.

Schneider püspök a szabadkőművesség tevékenységét az elmúlt 300 évben mint, forradalmi és felforgató mozgalmakat generáló, zűrzavaros és rejtett működést írja le. Azt mondja, hogy a szabadkőművesség „a Sátán eszköze”, amely alapítása óta nagymértékben távol került a nappali világosságtól.


Athanasius Schneider, Burke bíboros munkatársa és a kazahsztáni Astana segédpüspöke előadást tartott „Mária, minden eretnekség legyőzője” címmel, amelyben felhívta a figyelmet arra, hogy a szabadkőművesség a „Sátán eszköze”.

Schneider püspök ezt a megállapítását az első londoni Nagypáholy létrehozásával megalapított szabadkőművesség 2017-ben esedékes 300. évfordulójával kapcsolatban tette.

Schneider püspök a szabadkőművesség tevékenységét az elmúlt 300 évben mint forradalmi és felforgató mozgalmakat generáló, zűrzavaros és rejtett működést írja le. Azt mondja, hogy a szabadkőművesség „a Sátán eszköze”, amely alapítása óta nagymértékben távol került a nappali világosságtól.

Schneider püspök úr a továbbiakban Szent Maximilián Kolbe visszaemlékezéseire emlékeztetett, amelyeket, Szent Maximilián Kolbe 1917-ben, az első világháború közepén a szabadkőművesség 200. évfordulójának agresszív római megünnepléséről írt. A püspök úr Szent Maximilán Kolbe leírását a szabadkőművességről a katolikus Egyház elleni nyílt hadüzenetként értelmezte. A szabadkőművesek teleszórták Rómát olyan plakátokkal, amelyeken Szent Mihály arkangyal a földe taposva, legyőzve hever a diadalmas Lucifer lábai alatt. A katolikus Egyház elleni tiltakozásképpen még a szabadkőművesség központi meggyőződését, a materialista panteizmust hirdető eretnek dominikánus szerzetes, Giordano Bruno fekete zászlóját is kitűzték. (Bruno szintén tagadta a hit alapvető tanításait.)

1917-ben, megtapasztalva a szabadkőművesek ellenséges magatartását az Egyházzal szemben, Szent Maximilán Kolbe elhatározta, hogy megalapítja a Militia Immaculatae („A Szeplőtelen Lovagjai”) társaságot, Lucifer tevékenységének ellensúlyozására.

Előadásában Schneider püspök kitért arra, hogy a szabadkőművesség célja az, hogy Isten minden tanítását megszüntessék, főleg a katolikus tanítást. Céljuk elérésére a szabadkőművesek sok szövetséget és társaságot hoztak létre. Schneider püspök szerint a szabadkőművesek elsősorban az erkölcs fellazítását igyekeznek elérni, mert meg vannak róla győződve, hogy ha nem rombolják le az erkölcsöt, nem tudják legyőzni a katolikus Egyházat, mert pusztán logikai érvekkel ez nem lehetséges.

Schneider püspök a szabadkőművességről folytatott értekezését azzal folytatta, hogy ma a szabadkőműveseknek az Egyház legyőzése érdekében az erkölcs lerombolásáért folytatott erőfeszítései nagyon megfigyelhetők. Erre válaszként, úgy gondolja, hogy a végén kétségtelenül a szeplőtelenül fogantatott Boldogságos Szűz fogja minden idők legnagyobb eretnekségét, az Antikrisztus eretnekségét eltiporni.

Korábban, 2016-ban Schneider püspök adott egy interjút Daniel Blackman-nak a One Peter Five-ra, amelyben elemezte a szabadkőművesség felforgató hatását.

Schneider püspök: A szabadkőművesség eredendően nem fér össze sem a katolikus Egyházzal, sem a katolikus hittel, eredendően nem összeegyeztethető, mert keresztényellenes. Tagadják Krisztust, tagadják az objektív igazságokat, relativizmust hirdetnek, amely ellentmond az igazságnak és az evangéliumnak. Így a szabadkőművesség filozófiájának tanbeli tévedéseit hirdetik. Ez nem összeegyeztethető sem a kereszténységgel, sem a katolikus hittel.

A szabadkőművességnek ezoterikus vonatkozásai is vannak, amely nem keresztény. Ezoterikus rituáléik és szertartásaik vannak, amelyet nyíltan be is ismernek, és ezek a szertartások ellentmondanak a hitnek. Szimbólumaik és rituáléik azt mutatják, hogy ellene vannak az evangéliumban lefektetett isteni igazságnak - ezek mind arra utalnak, hogy a szabadkőművesség egy másik vallás. Megismétlem, a szabadkőművesség az egy másik, keresztény-ellenes vallás.

Még amikor jó dolgokat cselekszenek, jótékonykodnak és hasonló dolgokat tesznek, még azok is veszélyesek. A jótékonykodásuk nem lehet ok arra, hogy elfogadjuk a szabadkőművességet, pusztán azért, mert jót tesznek. Sohasem fogom elismerni az evangélium isteni igazsága elleni tanításukat és szertartásaikat. Az Egyház sohasem ismerheti ezt el. A Hittani Kongregáció 1983-as nyilatkozata a szabadkőművességről érvényben van. Ennek a nyilatkozatnak megfelelően szabadkőművesnek lenni halálos bűnt jelent - még Ferenc pápa sem változtatta meg ezt a törvényt. Ez a tanítás hivatalos és még mindig érvényes.

Daniel Blackman: 2013-ban Rio de Janieró-ból való visszaútján a repülőn Ferenc pápa utalt a szabadkőműves lobby-ra. Nemrégen Ravasi bíboros az Il Sole 24 Ore olasz lapban a szabadkőművességgel való új párbeszédre és a közös értékek megvitatására tett felhívást. Győztek a szabadkőművesek az Egyházon belül?

Schneider püspök: Természetesen tudjuk, hogy a szabadkőművesség az emberiség minden szintjén az egyik legbefolyásosabb szervezet. Ez tény. Elméletileg, ha valaki egy keresztény-ellenes nagyon befolyásos szervezet vezetője vagy támogatója, nyilván meg fogja kísérelni, hogy beszivárogjon a számára ellenséges szervezetbe, ez logikus. Ezért az is logikus, hogy évszázadokon keresztül megpróbálták és valószínűleg sikerült is beszivárogtatni tagjaikat az Egyház különböző szintjeire - ez teljesen világos számomra.

Nagyon nehéz lenne konkrétan kimutatni, azonosítani, hogy ki a tag. Nagyon bonyolult és veszélyes, mert megvádolhatunk valakit, hogy tag, aztán bebizonyítják, hogy formálisan nem tag. A szabadkőművesség titkossága és ezoterizmusa miatt ez nagyon bonyolult.

Feltételezhető a megnyilatkozásaik alapján, hogy ez vagy az a klerikus, pap, püspök vagy bíboros kapcsolatban áll a szabadkőművességgel. Hallhatunk egyértelműen úgy beszélni egyházi embereket, mintha szabadkőművesek lennének, amikor kinyitják a szájukat, szabadkőművesekre jellemző fogalmakat és kifejezéseket használnak. Lehet, hogy szabadkőműves, de ezt be kellene bizonyítani, de legalábbis, amikor beszél, szabadkőműves szellemisége van, lehet, hogy formálisan nem tag, de egyes püspökök és bíborosok egyértelműen szabadkőműves szellemben beszélnek. Hangsúlyozom, ez nem jelenti azt, hogy ők formálisan is szabadkőműves tagok.

Megjegyzés

Dr. Rudolf Graber, Regensburg püspöke (1903-1992), „Athanasius és napjaink Egyháza” címmel könyvet írt a szabadkőművesek azon tervéről, hogy lerombolják az Egyházat. A könyvben (40. oldal) idéz egy szabadkőműves 1839-ben kelt leveléből:

„Nem szabad egyéniesítenünk a bűnt; ennek érdekében növelni kell a hazafiasságot és az Egyház iránti gyűlöletet, általánosítanunk kell. A katolicizmus többé már nem fél attól az éles tőrtől, amit a monarchia jelent, de ez a két társadalmi szerveződés valószínűleg össze fog omlani a megrontástól; de mi semmi esetre sem hagyjuk magunkat megrontani.

Nem, inkább csináljanak belőlünk mártírokat, csak hagyják, hogy népszerűsítsük a bűnt a tömegek számára. Bármit is kíván az öt érzékük, törekedni kell a kielégítésére...
Teremtsünk bűnnel teli szíveket, és nem lesz több katolikus. Ezzel a nagy léptékű rontással, amelyet mi folytatunk, az emberek megrontása a klérus által, a klérus megrontása általunk, ezzel a rontással ássuk meg az Egyház sírját.
2017. január 8.
Athanasius Schneider püspök
forrás: eucharisztikuskongresszus.hu/AS_hit_170.html