Szent Benedek tíz tanácsa, amellyel megváltoztathatjuk mindennapi életünket

A napokban ünnepeltük Nursiai Szent Benedeknek, a bencés rend alapítójának születésnapját. Igaz, a születésnapról magáról nincs történelmi adatunk, július 11-e mint Benedek születésnapja csak a 8. század végén jelent meg. Halála napját (547. március 21.) tudjuk pontosan, de mivel ez gyakran Nagyböjt idejére esett, 1969-ben az ünneplés napját áttették július 11-re.


Szent Benedek ábrázolása — fotó: Lawrence, OP

A nyugati szerzetesség alapítójára, Európa szellemiségének meghatározó alakjára VI. Pál pápa olyan tisztelettel nézett fel, hogy 1964-ben Európa védőszentjévé nyilvánította.

A híres Monte Cassino-i monostor létrehozása előtt Benedek több szerzetesi közösség élén is állt, felügyelte a rendet és a kolostori élet megszervezését. Így ébredt rá, hogy egy szerzetesközösségnek világos, közösen elfogadott életszabályzat alapján kell működnie. Kidolgozott egy átfogó, új szerzetesrendi szabályzatot, amelyet aztán Nagy Szent Gergely pápa kötelezővé tett minden kolostorban.

Műve, a Regula ma is nagyon korszerűnek számító ajánlásokat tartalmaz, máig sok kolostorban szabályozza a szerzetesek mindennapi életét. De nem csupán a szerzetesi közösség életének napirendjét határozza meg, hanem nekünk, hétköznapi embereknek is bölcs tanácsokat ad. Egy cseppet sem érezzük idejétmúltnak, hiszen a mindennapi élet tapasztalataiból erednek.

Az Aleteia tíz pontban foglalta össze Szent Benedek legfontosabb tanácsait, amelyek a következők:

1. Figyeljünk és hallgassunk!

A hallgatáshoz csendben kell lenni. Benedek idejében, ha valaki azért beszélt, hogy csak beszéljen, de nem mondott semmit, megbüntették.  A csendben magunkra összpontosíthatunk, és jobban figyelhetünk másokra. Mindenekelőtt pedig Isten jelenlétét érzékelhetjük, meghalljuk Isten szavát. 

2. Munkával tartsuk karban a szellem egészségét!

„Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne is egyék” – figyelmeztet Benedek, Szent Pált idézve. (Thesszalonikaiakhoz írt II. levél 3, 10) Szent Benedek igen nagyra becsülte a fizikai munkát. Diós István atya erről így ír:

„Benedek fölfedezte a munkát mint a megszentelődésnek az eszközét. Ezért lett az ő egész szerzetességének az alapfölismerése: ha üdvözülni akarsz, akkor imádkozz és dolgozz! – Amikor imádkozol, akkor az Istennél időzöl. Amikor dolgozol, az Isten világát szenteled meg. Ha kell, alakítod, ha kell, megműveled.

Ez óriási dolog volt akkor! Mert az egész ókori világ – főleg a római világ – úgy gondolkodott, hogy a munka a rabszolgák dolga. Értelmes, nemes ember nem dolgozik. Legföljebb olvas, beszél, politizál – de nem dolgozik. Két kézzel nem dolgozik.

Benedek pedig tanítani kezdte a szerzeteseit: imádkozz és dolgozz!”


3. Alakítsunk át minden feladatot „a kezek imádságává”!

Tekintsük a munkát másoknak tett szolgálatnak. Egy monostori közösségben a testvérek a konyhában, az ápolásban, a háztartási munkákban egymásnak tesznek kölcsönösen szolgálatot.

4. Alakítsuk ki napjaink ritmusát!

Legyen mindenre valamikor egy előre tervezett időszakunk. Imádságra, a gyerekekre, magunkra. Az iskolában éppúgy, mint a munkahelyen tervezzük meg feladatainkat, határozzuk meg a rájuk szánt idő tartamát, és tartsuk is be.

5. Figyeljünk oda mások szükségleteire, ne csak a magunkéira.

Vegyük észre saját tökéletlenségeinket, ne csak a másokéit. Ez a közösségben élés egyik legfontosabb kulcsa.


Szent Benedek freskó — Fotó: osb.org

6. Legyünk fegyelmezettek. Uralkodjunk időnkön.

Elképzelhetetlen, hogy egy szerzetes ne hagyja abba azt, amit csinál, és késve érkezzen az istentiszteletre. Az időbeosztás szigorú betartása végül is nagyobb szabadsághoz vezet.

7. Rendszeresen töltekezzünk!

Minden embernek szüksége van bizonyos időre és térre ahhoz, hogy magára találjon, töltekezzen és fejlődjön, haladjon az életben. Szent Benedek számára ezt a Biblia olvasása biztosította. Ezt a tevékenységformát nevezik lectio diviná-nak, amit a következőképpen határozhatunk meg:  

„A lectio divina azt a Szentírás-olvasást jelöli, mely nemcsak a tanulást – a Szentírás szövegével való ismerkedést – szolgálja, hanem a meditáció egyik formáját is képezi. A Szentírás olvasása, ahogy azt már az egyházatyák is végezték, három lépésben valósul meg: lectio, meditatio, oratio. Az első fogalom a szöveg egyszerű (hangos) olvasására vonatkozik.

A második lépés, a meditatio, mintegy a szöveg kibontása és gondolati átjárása, … ami az olvasottak ízének újra-átérzését szolgálja. Smaragdus így ír: „Az olvasmány számunkra még ismeretlen dolgokról tudósít bennünket, a meditáció pedig az olvasottak gyümölcsének megőrzéséhez segít bennünket.” A Szentírás olvasásának harmadik lépése az oratio; a lectio divina tulajdonképpeni célja. Az oratio az emberi szív legmélyéről fakadó, az isteni szóra adott válasz.” 


8. Különböztessük meg a lényegest a sürgőstől!

Nem az a nehéz az életben, hogy prioritásokat állítsunk fel magunknak, hanem az, hogy kövessük ezeket és figyelembe vételükkel szervezzük meg magunkat. Bármi váratlan dolog megzavarhatja mindennapjainkat, és akkor beköszönt a „sürgősségi helyzet diktatúrája”, ami felborítja terveinket és mindent felülír.  

9. Béküljünk meg lelkünkben egymással és Istennel, mielőtt lefeküdnénk!

Tiltsuk meg magunknak, hogy másokra rosszat mondjunk. Soha ne feküdjünk le haraggal, engesztelődjünk ki, bocsássunk meg egymásnak. 

10. Éljünk minden nap úgy, mintha ez lenne életünk utolsó napja!

Ne aprózzuk el dolgainkat, ne essünk a sürgősség csapdájába, de a halogatáséba, a késlekedésébe sem. Ügyelnünk kell arra, hogy életünkben mindig a lényegesre összpontosítsunk.

Életvezetésünkhöz nagy segítséget ad az az imádság is, amelyet Szent Benedek minden nap elimádkozott a kereszt előtt:
Adj nekem, jóságos Jézusom, Téged megértő értelmet,
Téged átélő érzelmet, Hozzád siető lelket, Érted hevülő lelkesedést,
Téged föllelő bölcsességet, Téged fölismerő világosságot,
Érted égő szeretetet, Benned élő szívet, Téged dicsérő tetteket,
a Te szavadra hallgató fület, a Te szépségedben gyönyörködő szemet,
a Te fölségedet magasztaló nyelvet, Neked tetsző életmódot,
a Tőled jövő megpróbáltatás viselésére béketűrést,
Hozzád ragaszkodó, hűséges kitartást,
és adj nekem, Jézusom, boldog halált.
Ajándékozzál meg jelenléteddel, fényes föltámadásoddal és a boldog örökkévalóságban add nekem jutalmul Tenmagadat.
Ámen

szerző: Solymosi Judit
forrás: katolikus.ma/szent-benedek-tiz-tanacsa-amellyel-megvaltoztathatjuk-mindennapi-eletunket/