Van egy „kápolna” és van egy jóslat a magyarokról...

Egy jövendölés Szűz Máriától, aki Jézus édesanyja volt, és aki a magyarok védőszentje, királynője; A Világ Győzelmes Királynője:

„A RÓZSÁK AMIT EZEN A VÉRES FÖLDÖN ÜLTETTEM, EGYSZER VIRÁGOZNI FOGNAK”

Szent Anna-réti Engesztelő Kápolna

A kinyilatkoztatásokat XII. Pius pápa és Mindszenty bíboros is ismerték. Az üzenetek szerint, ha Magyarországon és azon belül Budapesten a normafa mögötti Szent Anna- réten felépül egy kápolna, akkor minden bizonnyal Magyarországról indul el a „Világnak megígért Béke”.

A jövendöléseket Szűzanya egy Magyarországon élő nővér látomásain keresztül juttatta el a hívekhez...

Kovacsics Mária, Natália nővér (1901-92) Pozsonybesztercén született egy német anyanyelvű iparos család tagjaként. A hat elemit végzett leány apácának állt, belépett az orsolyiták rendjébe. Belső indításra 1936-ban Magyarországra jött, hogy elindítsa Szűz Máriának, mint a Világ Győzelmes Királynőjének tiszteletét.

Már önmagában az is elgondolkodtató, hogy a nemzetek közül mi magyarok választottuk elsőként védőszentünkké Szűz Máriát, Isten gyermekének szülőanyját.

A Világbéke valójában nem célja a nagyhatalmaknak. Evilágunk mocska a pénzből eredő kárhozat: Minden háború alapja.

Ennek a kápolnának a felépülését a 20. század közepétől a 90-es évek elejéig a hazánkat elnyomás alatt tartó kommunista hatalom tette lehetetlenné. A kápolna sajnos a 90-es évek óta sem épül fel.

Az ördög „jól munkálkodott” a kommunizmus és a szocilizmus alatt, és most sem ül karba tett kézzel. Kevesen maradtak, akik hittel élnek.

Pedig hit nélkül, előbb vagy utóbb elveszünk.

A kápolna felépítésére kijelölt helyen jelenleg egy 2x3 méter alapterületű, jelképes, kiskápolna áll, ahol szűk körben, de már évek óta szombatonként szentmiséket tartanak, valamint folyamatos imádságos jelenléttel, (imalánccal), szentségimádással próbálják feléleszteni a jövendölésben kért engesztelő mozgalamat.

A mi ügyünk, hogy hírét vigyük az innen kiinduló engesztelő mozgalomnak, és támogatókat keressünk a kápolna felépüléséhez.

A Kápolna felépülésével és az engesztelő mozgalomhoz csatlakozókkal hisszük, hogy a magyar nép ismét méltó lesz a régi idők nagy és szent elődeihez.

Miként a megváltás a betlehemi istálóban elindult, úgy fog elindulni az én nagy művem Magyarországról a lelkek megszentelése, a sátán letaszítása, az én országomnak diadalmas uralma.

MAGYARORSZÁG ENGESZTELÉSÉÉRT KÉSZ VAGYOK AZ EGÉSZ VILÁGON KÖNYÖRÜLNI!

Natália nővér látomásán keresztül: Szűzanya

Kérünk Téged, csatlakozz az oldalunkhoz, és ha a Normafához látogatsz keresd meg a kiskápolnát, ott mindenkit szeretettel látunk!


forrás: facebook.com/Szent-Anna-r%C3%A9ti-Engesztel%C5%91-K%C3%A1polna

SOS! SZENT ANNA RÉTI KÁPOLNA,
November 2. a határidő!

A XII. ker-i önkormányzat a Normafára tervezett fejlesztésekre megvalósíthatósági tanulmányt készíttet.

Az alábbi linken található rövid KÉRDŐÍV SORONKÍVÜLI KITÖLTÉSE SZÜKSÉGES!

Amennyiben egyet ért célunkkal, Ön is várja és híve a Jézus által ígért világbékének, abban az esetben kérjük a 16. pontba a lent olvasható szöveget SOS bemásolni és elküldeni szíveskedjen!

KÉRJÜK JELEN FELHÍVÁST ISMERŐSEINEK MOST TOVÁBBÍTANI és a LEHETSÉGES FÓRUMOKON MEGOSZTANI, MIVEL az INTERNETES LINK csak NOVEMBER 2-IG LESZ ELÉRHETŐ! LEHETŐSÉG SZERINT, TÖLTSÜK KI MINÉL TÖBBEN a KÉRDŐÍVET!
(https://www.surveymonkey.com/s/Normafa)

BEMÁSOLANDÓ SZÖVEG a 16. PONTBA:

„VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJE ENGESZTELŐ KÁPOLNÁT SZERETNÉNK az EREDETI, NATÁLIA NŐVÉR HAGYATÉK IRATAI SZERINT OLYAN MÉRETBEN és MŰSZAKI PARAMÉTEREKKEL a LÁTOMÁSBAN PONTOSAN KIJELÖLT HELYSZÍNEN a SZENT ANNA RÉTEN BELÜL, AHOGY AZT JÉZUS NATÁLIA NŐVÉRNEK LEDIKTÁLTA.
EREDETI KÖTETEK az EGYHÁZ BIRTOKÁBAN VANNAK a MEGVALÓSÍTANDÓ RÉSZLETES TERVEKKEL EGYÜTT.
AKTÁK: 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948.
ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÍRÁSBELI ENGEDÉLYÉT TARTALMAZZA: 1443/2013. (VII. 16.) Korm. Határozat”


Korábbi írásainkban tájékoztattuk Önöket arról, hogy:

JÉZUS ÍGÉRETE MAGYARORSZÁG és a VILÁG részére:

„Anyám, ezentúl a Te kezedbe helyezem Magyarországnak és a világnak eljövendő sorsát. Te leszel, mintegy a 2. megváltója a vérbe és bűnbe merült világnak.”

„Jézus kérte Natália nővért, hogy indítsanak engesztelő mozgalmat és építsenek kápolnát a Szent Anna réten. Ha ez bekövetkezik, akkor Natália nővér ígéretet kapott arra Jézustól, hogy Magyarország mentesül a II. vh. dúlásától és borzalmaitól, illetve az engesztelő mozgalom révén az egész világban béke fog következni."

„Az egyház készítsen nekem helyet, ahova kegyelmeimmel leszállhassak, hogy a bűnösöket megtérítsem, a bűnbánat és az engesztelés útjára vezessem.”

„Az egyháznak szét kell osztania vagyonát a szegények között. Ha vagyonotokat szét nem osztjátok, az Istentelenek fogják elvenni Tőletek, Titeket pedig marha vagonokban visznek el.” (http://www.egipatrona.hu/kapolna/)

A SZENT ANNA RÉTEN KIZÁRÓLAG az a KÁPOLNA ÉPÜLHET MEG, MELYET JÉZUS KÉRT NATÁLIA NŐVÉREN KERESZTÜL.

Sajnos kevés szó esik napjainkban arról, hogy a II. vh. előtt, a Natália nővérék által elkezdett kápolnaépítés nem az eredeti, Jézus által üzent adatok alapján indult el, hanem egy lekicsinyített, egyszerűsített változatban. Erre tesz utaló megjegyzést Balázs Attila történész az alábbi linken megnézhető kisfilmben (16, 40 perc). https://www.youtube.com/watch?v=Qiq_crd9J-Q

A kápolna építése nem fejeződhetett be. Valójában nem azért, mert az orosz csapatok elérték Budapestet és a Normafát, hanem azért, mert nem Jézus pontos kérését szerették volna megvalósítani. A front közeledte miatt, módosítás történt a terveken. Ő ezért engedte az oroszokat a Normafáig, a Szent Anna rétig. Jézus nem adott áldást olyan kápolna építésére, mely már emberi terv "szüleménye" és nem az Ő akarata szerint épült volna meg. Ez a valós oka annak, hogy engedte az orosz csapatok bejövetelét.

Amennyiben hiszünk a látomások szerint abban, hogy az általa kért kápolna felépülésekor az egész orosz hadsereget megállította volna az országhatárokon kívül, akkor hinnünk kell abban is, hogy megállíthatta volna őket akár Vác, akár Bp. határában, akár máshol azért, hogy megépülhessen az általa kért és várt kápolna. Megtette (megtehette) volna, ha az Ő kérése szerinti tervek alapján kezdődött volna meg az építkezés. Az építőanyag és egy nagy összegű pénzadomány rendelkezésre állt, melyek a háború során mind odavesztek.

A kápolna építés ügyének, jelenlegi szakaszában:

Nyilvánosság elé kell tárni, hogy pontosan milyen tervet kapott és írt alá az épület műszaki adottságaira és helyére vonatkozóan Mindszenty bíboros 1947. 05.08-án. Az általa aláírt dokumentumon már változtatás történt a Natália nővérék által megkezdett építkezéshez képest. Ismerni kell továbbá azt, hogy ezen a terven, történt-e változtatás az eredeti látomáshoz képest akár a kápolna helyét, akár méretét illetően.

Ismeretlenek továbbá a Natália nővér halálát megelőzően készült, legújabb tervek is.

Összefoglalva az eddig elkészült, különböző építési terveket:

A II. világháborút megelőző első terv, mely az oroszok közeledte miatt módosításra, egyszerűsítésre került. Az utóbbi a második terv, mely alapján kezdődött meg és nem fejeződhetett be az oroszok bejövetele miatt az építkezés. Harmadik terv a Mindszenty bíboros által aláírt terv. A 4. terv Natália nővér halálát megelőző utolsó terv.

Fentiek közül egyik sem került publikálásra, mint ahogy az eredeti látomás szövege sem. Mindenképpen szükséges annak tisztázása, hogy az elkészült tervek bármelyike, megegyezik-e a Jézus által lediktált, eredeti kéréssel. Erre kizárólag az iratok összehasonlítását követően kerülhet sor. Létezett-e ezeken kívül további, nyilvánosságra nem hozott építési terv?

Az eredeti iratok, vagy azok másolatának egy részével többen is rendelkeznek a még ma is élő szemtanúk közül, de amint a hivatkozott film is tartalmazza, azokról nem szívesen, ill. egyáltalán nem beszélnek.

Az építkezésben, alapkőletételben, későbbi lelkiség- és az eredeti terveket megőrző, újraépítést szorgalmazó munkát végzők közül, illetve a hagyatékot kezelők közül még többen élnek a mai napig is. Családtagjaik, vagy a náluk megőrzött fényképek adhatnának segítséget az igazság feltárásában.

A film szerinti megfogalmazás szerint az alapkőletétel (ill. valószínűsíthető a megkezdett építkezés) a történész mögött látható keresztnél történt. Más megfogalmazások szerint a régi, lerombolt Szent Anna kápolnától 33 lépésre, mely a jelenlegi kápolna közvetlen környezetében található. Itt emléktábla került elhelyezésre, mely ma már nem található. Megint más leírás szerint, a jelenlegi kápolnától 60-70 m-re található facsoportnál kezdték a II. vh. előtt az építkezést.

Melyik állítás és melyik publikált irat tartalmazza az igazságot? Valójában hol van kijelölve a Jézus által kért kápolna helye és hol van a továbbiakban megépítendő bazilika és szerzetesrendi épületek számára kijelölt terület?

Tanulnunk kell a múlt okán. Újból nem követhetünk el olyan tévedést még a legnagyobb jó szándékkal és akarattal sem, hogy az építkezés sürgetése miatt, elsikkad a lényeg: Eredeti dokumentumok alapján, Jézus kérésének teljes és pontos ismerete. Ennek hiányában, nem kérhetjük az építkezés megkezdését. Az eredeti iratok nyilvánosságra hozatala szükséges, melyekből egyértelműen kiderül, hogy hol és milyen adottságokkal kéri Jézus a kápolna és a további épületek megépítését.

A teljes eredeti dokumentáció az egyház birtokában van a PL 2930/1947, 3437/1948, 7435/1948 számú aktákban. Ezek tartalmazzák Jézus üzenetét az ország és a világ eljövendő sorsára, ill. útmutatásokat a szükséges teendőkre, feladatainkra.

Fontos, hogy kizárólag a VILÁG KIRÁLYÁNAK AKARATA szerinti kápolna épüljön meg pontosan arra a helyre az eredeti iratok alapján (fenti kisfilm 10. perc), ahová azt Jézus kérte.

Mind a méret, a pontos hely és a kivitelezés részletei kizárólagosan az Ő akarata szerint jelölhetők ki, ill. valósíthatók meg. Nem lehet meghatározó semmilyen földi törvény, vagy határozat, rendelet, vagy az éppen hatalmon lévő kormány, önkormányzat, egyház döntése sem. Az Égi akaratot nem írja és nem is írhatja felül semmilyen, egy adott pillanatban érvényesülő földi hatalom.

Kizárólag az ÉGI kérés érvényesülhet!

A Szent Anna réti kápolna építése eltér az eddig megépített kápolnáktól. A korábbi építkezéseket emberi gondolat, ill. szándék szerint, földi tervezéssel valósították meg.

A Szűz Anyának épülő kápolnát nem földi halandó kérte és azt nem íróasztalnál tervezték meg. Ezt Jézus kérte, teljesen pontos és részletes, konkrét megfogalmazással, melyek nem módosíthatók!

Valamiféle műszaki leírás (mely a részleteket nem tartalmazza, így hiányos és megkérdőjelezhető) a Natália kötetben megtalálható, de ez sem bizonyíték és nem fogadható el hitelesnek mindaddig, míg az eredeti szöveggel nem került összevetésre.

Ennek a kápolnának a Világ Királyának terve szerint kell megépülnie. Tiszteletben kell tartanunk akaratát! Földi személy ezen nem változtathat, nem módosíthat.

Amennyiben Jézus eredeti kérése teljesül az engesztelő mozgalom létrehozásával együtt, abban az esetben ígérete szerint, a magyarságot és a világot megmenti a pusztulástól. A Normafa melletti Szent Anna rét lesz a világ legnagyobb zarándok helye. Csodálatos gyógyulások és csodák bekövetkezése várható Mindszenty bíboros romlatlan teste mellett, a magyar Szent Korona áldásával, mely Jézus lelkét hordozza. A hely kizárólag ebben az esetben fog megszentelődni és Égi áldást „kapni”.

Ellenkező esetben földi, azaz emberi elgondolás, kitalálás szerinti kivitelezéssel, esetleg a Szent Anna rét más helyén, más méretekkel megépülő kápolnán nem lesz égi áldás, nem lesz megszentelve, nem lesznek csodák és csodálatos gyógyulások és nem fog bekövetkezni a magyarság és a világ megmentése! Ebben az esetben egy kisebb zarándokhellyé alakulhat a hely, de nem kaphatja meg az Isteni áldást.

Nem elégedhetünk meg azzal a pillanatnyi örömmel, melyet a réten „valahol, valamekkora és valamilyen” megépült kápolna okozna. Nem pillanatnyi élvezetről van szó, hanem a világmindenség teljes jövőjét meghatározó, mindannyiunk és utódaink életét befolyásoló sorsdöntő kérdésről.


Hallgassunk és fogadjuk meg idős tanító mesterünk bölcs szavait!
Minden más földi döntésre, mondjunk nemet!
Molnár V. József: „Csak azt a parancsot kell teljesíteni, ami fentről jön!”


Készült: 2014. október 31. péntek, 13:34
naput.hu/index.php/ajinmenu-32/esem-mainmenu-27/2001-sos-szent-anna-reti-kapolna-november-2-a-hatarid

Már idén felépülhet a Szent Anna-réti engesztelő kápolna a Normafánál

Erdő Péter bíboros, prímás, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára és Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerületének polgármestere tartott közös sajtótájékoztatót a Szent Anna-réti engesztelő kápolna építési terveiről március 16-án a budavári prímási palotában.


Évszázados vágya a hívőknek egy kápolna felépítése a budapesti Anna-réten a Normafánál. A Szűz Mária, a Világ Királynője engesztelő kápolna különleges engesztelő helyként való létrehozását sokan és sokféle módon kérték, imádkoztak érte. A hívők most összefogtak, hogy adományaik révén megvalósulhasson régi tervük.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Hegyvidéki Önkormányzat március 16-án közös sajtótájékoztatót tartott, amelynek témája a Szent Anna-réti kápolna megépítésének tervei és a munkálatokhoz szükséges anyagi fedezet összegyűjtése volt a hívőközösség támogatásával.

Erdő Péter bíboros, prímás a sajtótájékoztatón örömét fejezte ki, hogy „a Szent Anna-kápolna felépítése most már reális közelségbe kerülhet”.


De hogyan is épülnek a keresztény templomok, kápolnák? – tette fel a kérdést a bíboros, majd kifejtette: ismert, hogy már a keresztényüldözések korai időszakában, talán a második, de biztosan a harmadik században keletkeztek keresztény kultuszhelyek.

Onnan is tudjuk ezt, hogy a Diocletianus császár uralkodása alatti üldözés idején mindegyiket elkobozták, s elkezdték lerombolni őket. Nagy Konstantin császár azután részben újjáépíttette ezeket, másrészt újabb épületeket adományozott az Egyháznak. Szükség volt a kultuszhelyekre.

A szükség azonban hamarosan túlzásba fordult – folytatta a bíboros –, hiszen magánszemélyek elkezdtek templomokat építeni a saját földjükön, birtokukon. Hamar kialakult az a kritérium, hogy ezeket csak akkor használhatták szentmise megtartására, ha azt a helyi püspök engedte, felügyelte.

A későbbi időkben számos magánkápolna épült azért is, mert a falusi nép a maga mezőgazdasági munkáihoz, például az aratáshoz kapcsolódva, többek között hálaadáskor mindenféle vallásos cselekedetet végzett: imádságokat, körmeneteket tartottak; annak a szentnek, akinek ünnepét a közeli templomban megtartották, kint a határban kápolnát emeltek, vagy legalább szobrot állítottak.

Ismerjük például a Szent Orbán-kápolnákat a szőlőtermő területeken. Amikor pedig járványok vagy más csapások sújtották az adott közösséget, fogadalmat tettek, hogy ha elmúlik a veszedelem, vagy túlélik azt, akkor hálából kápolnát vagy templomot építenek. Erre példa Budapesten a Rókus-kápolna.

A barokk korban a török uralom alól felszabadulva, a svábok betelepítésekor Budakeszi népe is kápolnákat emelt a határban. Ezek egyike a mai Szent Anna-rét közelében állt. A bíboros megjegyezte, hogy „a magyarországi németség folklórjának része, hogy a Szűz Mária-tisztelet erősen összekapcsolódik Szent Annáéval”.

A barokk korban kápolna épült itt, ami az idők folyamán elpusztult. A 20. század elejétől már közismert volt a szándék, hogy ott, azon a helyen újra fel kellene építeni a kápolnát.


Ehhez járult később egy másik szándék is. A fatimai jelenések során Szűz Mária engesztelő imádságot hirdetett a békéért, s attól kezdve már ehhez a szándékhoz kapcsolódva is kápolnát terveztek. Ez a két törekvés összekapcsolódott, és ehhez járult még az 1930-as és 1940-es évek közepén egy magánkinyilatkoztatás is, amelyet azonban az Egyház hivatalosan sohasem hagyott jóvá, de mindenesetre az emberekben ott élt az engesztelési gondolat.

Annál is inkább, mert Mindszenty József bíboros és az egész magyar püspöki kar felszólította a híveket a rendszeres engesztelő imádságra (gyónásra, áldozásra), s elsőszombatonként ez azóta is szokásban van, megtörténik, főpásztori vezetéssel, amelynek keretében rózsafüzér imádságot végzünk az engesztelés szándékával – tette hozzá Erdő Péter.

A Szent Anna-rét esetében az a helyzet, hogy nem az Egyházé a terület – folytatta a bíboros. – De amikor kitört az orosz–ukrán háború, megerősödött a hívek szándéka, hogy kézzelfogható módon „tegyük láthatóvá” könyörgésünket a békéért és azért, hogy a magyar nép sértetlenül kerülhessen ki ebből a „nemzetközi viharból”.

Ennek a törekvésnek nyitott szabad utat a XII. kerületi önkormányzat azzal, hogy lehetővé teszi számunkra az építkezést, jóllehet a terület ma sem a miénk – mutatott rá a főpásztor. – Mi a magunk kezdeményezésére ott rendelkezni nem tudunk. Ugyanakkor az is fontos dolog, hogy az év bizonyos napjain a Szent Anna-réten engesztelő imádság zajlik, több esetben egy-egy meghívott pap vezetésével szentmisét is tartanak. Ennek a hitéleti tevékenységnek egy látható jele, helyszíne lehet ez a kápolna.

A sajtótájékoztatón drónvideó-felvételek segítségével bemutatták a felépítendő kápolna látványtervét. „A tizenkét férőhelyes különleges épület keletre és nyugatra is nyitható: a völgy felé megnyitva akár ezer fős szabadtéri misét is lehet tartani, nyugat felé nyitva pedig több mint száz főnek szervezhetnek szertartásokat” – mondta Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerületének polgármestere, aki a rendezvényen átnyújtotta Erdő Péter bíborosnak a kápolna építési-tervezési dokumentációjának egy bekötött példányát.


Márkus Péter és Koczka Kristóf építész nyerte el a kétkörös tervpályázatot, Merkel Tamás építészstúdiója dolgozta ki, véglegesítette a terveket.

Pokorni Zoltán elmondta azt is, mivel a kápolna Natura 2000-es védett területen épül fel, nem volt könnyű ezt a tervet engedélyeztetni. Mindenesetre a felépítendő kápolna nem vonja el a figyelmet a természetről, ugyanakkor alkalmat ad az elmélyülésre, imádságra az erdő mélyén.

A polgármester hozzátette: a Svábhegyi Világ Királynője Engesztelő Kápolna Egyesület részéről felhívták a figyelmet arra, hogy a tervezett kápolna nem az, ami a már említett magánkinyilatkoztatásban, Natália nővér látomásában szerepelt, ez egy sokkal visszafogottabb, kisebb méretű, léptékű „jel”. Ugyanakkor azon a helyen épül, ahol a nővér „meglátta” ezt a kápolnát.

Az építkezés a jelenlegi számítások szerint 127 millió forintba kerül, ennek céljából adománygyűjtési akció indult, amelybe be lehet kapcsolódni. Eddig 47 millió 375 ezer 485 forint érkezett be. A legkisebb adomány 1500 forint volt, a legnagyobb összeget egy orvos házaspár, Márkus Szilvia és Attila, illetve a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomért Alapítvány adományozta.

Elkészült már egy harang is, amelynek átmérője 44,5 centiméter, épp akkora, amekkora a tervekben szerepel. A harangot a pápalátogatás alkalmával szeretnék elvinni a Szent István-bazilika lépcsőjéhez.


Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta, hogy „az adományozók között van Kovács Ákos zenész-énekes és Eperjes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész is”, egyúttal kért mindenkit, aki számára fontos az engesztelés és a béke, hogy támogassa adományával az építkezést.

Az állam nevében megköszönte az Egyház, az önkormányzat és a tervezők összefogását a nemes célért, s hozzátette, az elmúlt tíz évben a kormányzat kétszáz keresztény templom építését támogatta szerte a Kárpát-medencében, a háborús időkben most az a cél, hogy ne állami, hanem civil összefogásból épüljön fel a kápolna.

A XII. kerületi polgármester újságírói kérdésre elmondta, az összegyűlt adományok az Egyházhoz kerülnek, s hozzátette: a százezer forint feletti összegek adományozóival szerződést kötnek, ha az építkezés bármely okból meghiúsul, a pénzt visszakapják.

„Ha pedig idén szeptember 13-ig nem gyűlik össze a 127 millió forint, akkor van mód, hogy kiegészítsük az addig beérkezett adományokat” – mondta Pokorni Zoltán.

Erdő Péter bíboros megerősítette: „Emberileg reális, hogy idén megépül a Szent Anna-réti kápolna, imádkozunk is érte. Az építkezés reményeink szerint húsvét után megkezdődhet.”

Anna-réti kápolna adomány

Pokorni Zoltán mindenkit buzdított, hogy kapcsolódjon be az adománygyűjtési akcióba.


Az adományokat az alábbi számlaszámra várják:

12001008-00155297-05200008

Számla tulajdonosa: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

A közleményben kérik feltüntetni: „Anna-réti kápolna adomány”

IBAN: HU29 1200 1008 0015 5297 0520 0008

SWIFT: UBRTHUHB

Aki szeretne támogatói szerződést kötni, jelezze ezt az igényét az onkormanyzat@hegyvidek.hu e-mail-címen.


2023. március 16.
szerző: Körössy László
fotó: Lambert Attila; Hegyvidéki Önkormányzat (kápolna kreatívok)
Magyar Kurír

Lassan felépül a Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna az Anna-réten.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Hegyvidéki Önkormányzat együttműködésével


Martos Levente Balázs püspök és Pokorni Zoltán polgármester mai délelőtt elhelyezték a kápolna padlózatában a megáldott időkapszulát. Benne az alapító okirat, az Esztergom-Budapest című lapjának legutóbbi száma, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye névtára, valamint egy kis erszényben minden most használatos magyar pénzérméből egy-egy példány.

További képek:


2023. szeptember 12. péntek
fotó: Thaler Tamás/Magyar Kurír
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
forrás:-

Erdő Péter bíboros megáldotta a
Szent Anna-réten felépült engesztelő kápolnát

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a Hegyvidéki Önkormányzat együttműködésével, az egyházmegye beruházásában a Normafához közeli Szent Anna-réten elkészült a Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén, december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros, prímás által celebrált szentmise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására.


A szertartás előtt köszöntőbeszédet mondott Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Pokorni Zoltán, a főváros XII. kerületének polgármestere.

Varázslatos, mesébe illő havas tájjal ajándékozta meg a természet azokat, akik a téli terep veszélyeire való figyelmeztetés ellenére péntek délelőtt vállalták a rövid zarándokutat, és elgyalogoltak a Normafához közeli Szent Anna-rétre, amelynek szelíd lankájára épült az új kápolna. A zord idő ellenére több mint ezren gyűltek a nyitott tabernákulumra emlékeztető, letisztultan egyszerű épület köré, hogy követői, résztvevői lehessenek az ünnepi eseménynek.


A szentmise előtt Soltész Miklós köszöntőjében egy közel nyolc évtizedes álom, egy régi vágy és terv valóra válásáról beszélt. A kormány eddig mintegy kétszáz templom építését támogatta Kárpát-medence-szerte a hit megőrzése és a nemzet megmaradása érdekében.

Mint mondta, a kápolna nagyon szép lett, és jóllehet kicsi, annál jelentősebb. Sőt, az államtitkár az elmúlt időszak legjelentősebb eredményének tartja ezt az épületet, hiszen a kápolna a nemzet fővárosa fölött áll. Üzenete, az engesztelés szándéka pedig békétlen, háborúk fenyegette korunkban különösen fontos.


A XII. kerület polgármestere, Pokorni Zoltán ugyancsak a „79 éven át tartó várakozás eredményét” méltatta. A kápolna megépítésére a Hegyvidéki Önkormányzat Erdő Péter bíborossal közösen hirdetett tervpályázatot. Hatvan jelentkező munkáját elbírálva a neves egyházi és világi szakértőkből álló zsűri Koczka Kristóf és Márkus Péter tervének megvalósítása mellett döntött, amelyet Merkel Tamás építészstúdiója kivitelezett.

A kerület vezetője felsorolta mindazokat, akik a kápolna létrehozásában és „berendezésében” szerepet vállaltak, az alkotók mellett külön megemlítve az ügyet régóta szívén viselő Salamin Andrást. Soltész Miklós és Eperjes Károly színművész adománygyűjtési kezdeményezésének köszönhetően 90 millió forint gyűlt össze e nemes cél támogatására. Az új kápolna zarándokútjaink „metszéspontján” áll, hiszen a Mária-út, a Pálos út, a Források útja és az El Camino hazai szakasza egyaránt érinti. Pokorni Zoltán bejelentette: az Anna-rétet immár hivatalosan Szent Anna-rétnek hívják.


A szentmise előtt Erdő Péter bíboros, prímás ünnepélyesen megáldotta a Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynéja engesztelő kápolnát. A szertartás homíliájában Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepét, az „igazi szépség dicséretét” kötötte össze az imádságra, engesztelésre hívó szentély történetével, ahol a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Győzelmes Királynéjának közbenjárását kérjük.

*


Erdő Péter homíliáját teljes terjedelmében közöljük:

Krisztusban Kedves Testvéreim!

1. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepeljük, azt a titokzatos tényt, hogy Isten a Boldogságos Szüzet kezdettől fogva mentesítette az áteredő bűn terhétől. Így ő valóban teljes volt kegyelemmel. A kegyelem és a szépség üzenetét hordozza. A nemes szépség minden ember számára kedves. Az igazi szépség egyfajta közösséget teremt az emberek között. Eltérhetnek a vélemények arról, hogyan határozzuk meg a szépséget, de a legnagyszerűbb műalkotások mindannyiunkat magukkal ragadnak. Dosztojevszkij szerint a világot a szépség fogja megszabadítani.

De a szépséggel is úgy áll a dolog, mint a jósággal és az igazsággal. Mindezek a létnek és magának Istennek a tulajdonságai, de ha megszemélyesítjük őket, és kizárólag valamely teremtett személyben vagy dologban akarjuk megragadni, sok szenvedést és tragédiát is okozhatnak. Pascal szerint a dolgoknak és az értékeknek három rendje van: a testi és anyagi világ, a szellemi és értelmi világ, végül pedig a szent, a sacrum világa.

A jóság és az életszentség ezen a harmadik szinten helyezkedik el. Azonban a szépség is megjelenhet mind a három szinten: lehet anyagi, lehet szellemi, és lehet erkölcsi vagy lelki szépség. A Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária szépsége ezen a legmagasabb fokon áll, vagyis az életszentség és a kegyelem szintjén. Belső szépség ez, fényből és harmóniából szőve, tökéletes megfelelés a valóság és a között a kép között, amely Istenben élt, amikor az asszonyt teremtette.


2. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide, a Szent Anna-rétre. Imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adtak különös lendületet több mint száz évvel ezelőtt. A II. világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából.

Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a Boldogságos Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának, a Világ Győzelmes Királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint két emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért.

Mivel a terület nem volt és ma sem az Egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, ha szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson.


A mostani kápolnaszentelés nem jelenti semmilyen magánkinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását. De imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük! Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének! Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett! Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsátó és oltalmazó szeretetében.


3. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Béke Királynéja, Világ Győzelmes Királynéja, könyörögj értünk! Ámen.


2023. december 8. péntek
fotó: Lambert Attila
Pallós Tamás/Magyar Kurír
forrás: magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-biboros-megaldotta-szent-anna-reten-felepult-engesztelo-kapolnat-

Átadták az Anna-réti kápolnát a Normafánál

Elkészült a Anna-réti kápolna a Normafánál, amelyet december 8-án adtak át. A kápolnában húsz ember fér el, de a keleti oldalának kinyitásával akár ezer embernek is tarthatnak körülötte szentmisét. A terület ezután a Szent Anna-rét nevet viseli.

Elkészült az Anna-réti engesztelőkápolna a Normafánál. A hívek adományából felépült, alig 30 négyzetméteres, de nyitható oldalú, és így szabadtéri szertartások megtartására is alkalmas misézőhelyet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg december 8-án – olvasható az MTI hírében.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében az elmúlt években készült legjelentősebb templomnak nevezte a kis kápolnát, amely Budapest tetejéről néz le és világít rá a nemzet fővárosára. Felidézte, hogy az elmúlt tíz évben Kárpát-medence-szerte több mint kétszáz új templom épült, többek között Pátyon, Piliscsabán, de a Felvidéken és Erdélyben is. Az államtitkár elmondta, hogy a templomépítések azért is fontosak, mert a katolikus hitnek a nemzet megmaradása szempontjából óriási jelentősége van.


Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára beszél az Anna-réti engesztelőkápolna megszentelésén

„A most átadott kápolna szépsége minden várakozást felülmúl, és a világban tapasztalható sok békétlenség idején az engesztelést hirdeti” – hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy a kormány ezért is nyújtott támogatást a kápolna felépítéséhez. Soltész Miklós azt kérte a hívektől, hogy „ne a kápolna méretét nézzék, hanem azt a csodát, ami most megvalósult”.

Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere emlékeztetett: csaknem 80 évvel ezelőtt tették le az épület első alapkövét a réten, 80 évnyi hosszú, reményteli és mozgalmas várakozás után épült meg a kápolna, amelyről olyan sokan ábrándoztak. A hegyvidéki polgármester elmondta, néhány évvel ezelőtt Erdő Péter bíborossal közösen írtak ki egy tervpályázatot a kápolna megvalósítására, amelyet követően 60 építészeti pályázat közül választotta ki a neves tagokból álló zsűri a győztest.

A kápolnát felépítő vállalkozás munkáját a főegyházmegye képviselője és a hegyvidéki önkormányzat felügyelte. A harang, amelynek hangját már a Kossuth rádió déli hírműsorának hallgatói is hallhatják, a világ királynője engesztelő kápolnáért alapítvány adománya – közölte. Ez a terület ettől a naptól kezdve ismét a Szent Anna-rét nevet viseli –jelentette be a polgármester.


Résztvevők az Anna-réti kápolna átadásán a Normafánál a Szent Anna-réten 2023. december 8-án

A kápolnát eredetileg a Normafa-program keretében szerették volna felépíteni, és bár az orosz-ukrán háború miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetben a beruházás elé sok anyagi akadály gördült, de magánadományok segítségével mégis felépült a kápolna. A kerületvezető ismertetése szerint mintegy ötszáz számlaszámról összesen több mint 90 millió forintot ajánlottak fel, ezek közül Pokorni Zoltán a Debrecen-Bánki református egyházközség adományát emelte ki, de – mint elmondta – a legnagyobb adományozó egy orvos házaspár volt, akik 30 millió forintot ajánlottak fel.

Erdő Péter homíliájában arról beszélt: a kápolnában jelképes erő rejlik, „ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsátó és oltalmazó szeretetében”. A bíboros felidézte: az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adtak különös lendületet több mint száz évvel ezelőtt. A második világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a „gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik”, és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy a Szent Anna-réten kell engesztelő kápolnát építeni, és ott kell Szűz Mária közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak.


Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az Anna-réti engesztelőkápolna megszentelésén a Normafánál

Hozzátette: mivel a terület nem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség ahhoz, hogy ha szerény méretekben is, de művészi igénnyel megépülhessen a kápolna. „Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének!” – kérte, utalva a korábbi, jóval nagyobb méretű épületről szóló tervekre –, a kápolna megépült, „akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett”! „Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket, kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára”– zárta homíliáját Erdő Péter.

A kápolna Márkus Péter és Koczka Kristóf tervei alapján készült, az épület zárt állapotban maximum 20 ember befogadására alkalmas, a nyugati oldalának kinyitásával 50-100 embernek, a keleti oldal kinyitásával pedig nagyobb zarándokcsoportoknak, akár ezer embernek is tarthatnak körülötte szentmisét.

A Szent Anna-réten a XIX. században épített kis erdei kápolnát egy 1952-es munkás nagygyűlés után földig rombolták. A rendszerváltás után, 1992-ben Salamin András és családja egy egészen apró kápolnát épített a réten. A Szent Anna-rétre a XX. század első felében a békéért hirdetett engesztelő imádság helyszíneként is terveztek templomot építeni, valamint az 1940-es években Natália nővér (Kovacsics Mária Natália) látomásaiban is szerepelt egy Anna-réti kápolna.

A kápolnaépítés 1944-ben elkezdődött, de a szovjet csapatok érkezése, majd a kommunista hatalomátvétel ellehetetlenítette az építést. A kis miséző- és imahely kialakítására az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye és a XII. kerület 2018-ban írt ki pályázatot. Az eredetileg kormányzati támogatásból megépíteni tervezett kápolnát az ukrajnai háború kitörése után kialakult gazdasági válságban végül a hívek adományából sikerült felépíteni.


2023. december 8. péntek
MTI
fotó: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye – MTI/Balogh Zoltán
forrás: pestbuda.hu/cikk/20231208_atadtak_az-anna_reti_kapolnat_a_normafanal-

Az elégedetlenek méltatlan vitája - avagy, kápolna-e a kápolna?

Miniszterelnök úrhoz írt nyílt levelem, amely persze, nem biztos, hogy eljutott Hozzá, megköveteli egy köszönőlevél megírását is, hiszen az a kápolna, amelyért segítségért kiáltottam a Kormányfőhöz, felépült és azt, Magyarország Prímása fel is szentelte egy szép Mária-ünnepen, december 8-án.

Köszönet tehát Orbán Viktornak – ha eljut Hozzá, ha nem –, aki minden bizonnyal közbenjárt azért, hogy oly sok keresztény magyar polgár kívánsága szerint, egy – az Egyház részéről még el nem ismert – magán-kinyilatkoztatás alapján felépüljön a kápolna, a miséző hely, az imádság és az engesztelés helye. Hazánk megmeneküléséért, a keresztény magyar nemzet megmaradásáért.

Sokan örvendünk, hiszen egy olyan világban emelhettünk templomot, amelyben ezer esztendős templomokat rombolnak le. Olyan világban emeltünk Magyarországon, Magyarországért templomot, amelyben Európa vezető politikus gárdája a Sátánnak szolgál, de mi, magyarok, Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának, Krisztus anyjának, az Istenszülőnek, a Sátán legnagyobb ellenségének állítottunk kápolnát, teljes hittel és szívvel. Igaz, „az ördög nem alszik” – mondták régen és ez a szólás ma is érvényes.

Hiszen, nem az egységes hála, a megnyugvás, az imádság, az engesztelés lehetősége, egy megvalósult álom öröme hatja át azokat, akik e kápolnát akarták, szerették volna, akik elkötelezetten harcoltak érte, és akik tudtak róla… Az ördög nem alszik. Szent együgyűségükben hőbörögnek a jámbor lelkek, vádolnak építtetőt, bíborost, s talán a Szent Anna rét minden fájába is bele tudnának kötni, pedig a kápolna áll! Lehetne szervezni a zarándoklatokat, a közös miséket, a közös imádságokat, nyáron sátorozást, cserkésztábort, s ezernyi léleképítő programot. De nem! A „jó” magyar keresztény ilyen.

Lázadni, elégedetlenkedni és suttogó álhíreket terjeszteni tud, de épp olyan elszántan imádkozni és bízni már aligha. Mert úgy érzi jól magát. És persze, ezzel az elégedetlenkedéssel, vádaskodással, hőbörgéssel lejáratja azt a szent célt is, amelyért – egyébként – harcol… Miért nem lehet végre egyszer együtt örülni valaminek? Miért nem lehet egyszer végre közösen erős hittel hálát adni azért, amink van, és ahogyan, amilyennek van?

A Kápolna áll! Magyarország Bíboros Prímása felszentelte, így tehát szent hellyé vált ez a kápolna, s a szent helyeket nem szokta a keresztény magyar ócsárolni, kivált, ha az a szent hely Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának hivatott „őrhelyet” biztosítani…

Jó lenne végre észhez térni és megtanulni kereszténynek lennünk. Mert ha ez nem így lesz, a történelem viharai kápolnástul, magán-kinyilatkoztatásostul és mindenestül elsöpörnek bennünket…

Köszönet tehát az Égieknek és a földi segítőknek is azért, hogy december 8-án együtt ünnepelhettük a Boldogságos Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője engesztelő kápolna felszentelését, s reményeink szerint egy új magyar zarándokhely született meg majd száz év után… A többi a Fennvaló dolga…


2023. december 12.
Stoffán György
forrás: stoffangyorgy.blogspot.com/2023/12/az-elegedetlenek-meltatlan-vitaja-avagy.html