Előrenyomulóban a sámánizmus

A sámáni tanok és gyakorlatok a társadalom életének szinte valamennyi területét meghódítják és áthatják. Ezen háttér ismeretében szeretnénk bemutatni és kritikusan megvizsgálni a sámánok legfontosabb tanait és praktikáit.

A sámánizmus titkos mágikus tanok évszázados rendszere. A sámán kifejezés a tunguzok nyelvéből származik, és ezt jelenti: szellemektől befolyásolt ember.
A sámánok gyógyítóknak, mágusoknak, boszorkányoknak és boszorkánydoktoroknak, látnokoknak, jövendőmondóknak és varázslóknak számítanak.

A sámánoknak rendszerint természetfölötti képességeket és erőket tulajdonítanak, amelyek segítségével képesek gyógyítani, jósolni, jövendölni, prófétálni.

A sámánizmus adta és adja az észak- és dél-amerikai, a kelet-ázsiai, szibériai, az afrikai és ausztráliai, de – különösen a középkorban – az európai országok kulturális alapját is. A sámáni praktikák Európa sok vidékén máig megmaradtak.
A kereszténység, a felvilágosodás és a racionalizmus ugyan, legalábbis Európában, messzemenően háttérbe szorította a sámánizmust, de néhány éve mind Észak-Amerikában, mind nálunk előrenyomul.

Láthatatlan lények és világok

Saját tapasztalataik alapján a sámánok tudnak láthatatlan világok és hatalmak létéről. Sámáni szemszögből van egy felső, egy alsó és egy középső világ; a mennyei, az al- és a középvilág. A láthatatlan világ, melyben nincs idő és tér, a sámánok számára valóság, nem pedig puszta beképzelés vagy imagináció, nem valamely belső, álom- vagy fantáziavilág.

Ez a láthatatlan világ az istenek, szellemek és démonok világa. A sámánizmus számtalan istent és szellemet ismer. Ezek a szellemek bármilyen tetszőleges alakban megnyilvánulhatnak, állatként vagy emberként, anyagi vagy szellemi formában.

Tudat-transzformáció és transzindukció

Az istenek, szellemek és démonok láthatatlan világába vezető ajtót a sámánok rituálék és „vallásos ceremóniák” által nyitják ki. Ezek három szempontot foglalnak magukba:
 1. a tudat-transzformációt vagy transzindukciót (a sámánok ebben szakértőknek számítanak)
 2. a szellemek segítségül hívását és imádatát
 3. a szellemvilágnak bemutatott áldozatokat
A hagyományos sámánok tudat-átalakító vagy transzot előidéző technikái mindenekelőtt ezek: kemény módszer a drogok, mérgek vagy hallucinációt előidéző más anyagok, mint pl. a pejoe (meszkalinkaktusz), légyölő galóca stb. alkalmazása, lágy módszer a hosszan tartó, egyhangú vagy folyamatosan erősödő hangokból álló, ritmikus-eksztatikus vagy mágikus vallásos zene okozta eksztázis; aszkézis, összpontosítási gyakorlatok, mint pl. gyertyaláng bámulása, szélsőséges forróság vagy hideg elviselése, ,,nyelveken való imádkozás”, rituális testtartások begyakorlása, a szellem külső és/vagy belső csendje, ill. üressége, egyfajta kántálás (angol szóval: chanting), azaz szavak, kifejezések vagy egyszerű hangformák ritmikus éneklése – hogy csak néhányat említsünk.

A tudat-átalakítás vagy transzelőidézés modern sámáni technikái elsősorban a lazítás és a vizualizálás vagy imagináció.

Láthatatlan lényekkel és hatalmakkal való érintkezés

A sámán olyasvalaki, akinek meghatározott, közvetlen kapcsolata van az istenek és szellemek világával. Az ezekkel a fentebb említett szellemi lényekkel való érintkezés alapvetően kétoldalú. A sámánok beszélnek a szellemeikkel, uraikkal és mestereikkel, és segítséget, tanácsot fogadnak el tőlük.

A szertartások először is a szellemek segítségül hívását és csalogatását szolgálják. Az erre szolgáló módszerek sokfélék. Kultúra, ,,vallás” és tájegység szerint különböznek. A kapcsolatfelvétel, ill. segítségül hívás és csalogatás része mindenekelőtt az un. ,,erőállat” imitációja vagy utánzása az erőállat-tánccal, melynek során a védőszellemet ruházattal, álarccal, mozdulatokkal, hangokkal stb. imitálják.

A szellemi lényekkel való érintkezéshez hozzátartozik a táncokkal és énekekkel való tiszteletük, valamint a rituális áldozatok, ami többnyire véráldozatot (állat vagy ember) kíván. Különös hódolatban van része a négy égtájnak és az ,,öt elemnek” (föld, víz, tűz, levegő, éter).

A transzindukció és a szellemi világgal való kommunikáció révén kapcsolat, végül pedig a kölcsönös elköteleződés értelmében vett megállapodás jön létre a sámán és a szellemvilág között: a sámán köteles áldozatot bemutatni, a szellemek pedig kötelesek ,,segíteni” a sámánnak vagy a betegnek. Másfelől a szellemvilág is képes érintkezésbe lépni a sámánnal álmok és látomások, testen kívüli állapotban folytatott beszélgetések és eligazítások, állatok, növények, kövek vagy fák ,,nyelve” (a természet nyelve) vagy mediális technikák (amikor a szellemek a transzban lévő sámánon keresztül beszélnek) révén. Különösen fontos a sámánok számára az álmok és látomások útján történő kommunikáció. Ez tanítást, útmutatást, üzeneteket, tanácsokat és parancsokat foglal magába.

Sámáni utazások

A sámán szakembere annak a fajta transzállapotnak, melynek során lelke elhagyja a testet, hogy mennyei és alvilági utazásokat tegyen.

A sámáni lélekutazásokra, amelyekhez varázstárgyakat vesznek igénybe, egy szellem ellenőrzése alatt rendszeresen sor kerül. A sámáni utazások mindig isteneknél, szellemeknél és démonoknál tett látogatások, és többnyire „lélekben” kerül rájuk sor, de testben, ill. a testtel tett utazásokról is léteznek beszámolók. A lélekutazások legtöbbször alvás közben vagy álomban folynak le, miközben a test élettelenül hátramarad. A testben tett utazások közé tartozik a levitáció (lebegés) és az elragadtatás vagy elragadás, valamint a test eltűnése és materializálódása (pl. egy másik helyen).

A testen kívüli utazások bevezetéseként a sámánok valamilyen nyílást, lyukat, az alvilág kapuját képzelik maguk elé, amelyen át a léleknek át kell jutnia a túloldalra. Ehhez évszázadok óta un. mandalákat használnak. Ezek koncentrikusan felépülő, középponttal rendelkező képek, körábrázolások.

A léleknek mindig ugyanazon az úton kell visszatérnie, mert különben fennáll annak veszélye, hogy nem talál vissza, és a sámán meghal vagy megőrül.

Szellemi lények és hatalmak inkorporációja

Testüknek a szellemekkel való találkozás céljából történő elhagyása helyett a sámánok a védő és segítő szellemeiket be is hívhatják a testükbe. Engedik, hogy a szellemek birtokba vegyék, ill. megszállottá tegyék őket. A láthatatlan lényekhez és világokhoz vezető ajtó rendszerint itt is úgy tárul fel, hogy dobok, csörgők, csörgődobok vagy lopótökből készült hangszerek segítségével kiváltják a transz eksztatikus formáit.

A testbe való befogadás vagy annak birtokbavétele áll a voodoo-kultuszok középpontjában, és többek között a megszállott ember megzabolázhatatlan viselkedésében, valamint olyan jelenségekben nyilvánul meg, mint reszketés, rángatózás, a megszállott szájából jövő állathangok, nyelveken szólás (glosszolália), ellenőrizhetetlen nevetés, hanyatt esés, mások megtámadása, önsebzés, a sebezhetetlenség és fájdalom iránti érzéketlenség és a sámánon keresztül beszélő idegen hangok.

Természetfölötti képességek

A sámánoknak természetfölötti képességeket, erőket és ismereteket tulajdonítanak. Mindenekelőtt olyan gyógyítóknak számítanak, akik ezt természetfölötti módon teszik. A sámánok elsősorban szellemi okokat látnak a betegségek mögött: amiatt lépnek fel, mert gonosz szellemek hatoltak be a beteg testébe, és elveszítette lelkét, vagyis a ,,lélek” elhagyta a testet.

Ennélfogva a sámánok által végzett gyógyítás vagy abból áll, hogy megidézik, kiűzik vagy kiszívják a beteg testébe behatolt szellemeket, vagy pedig abban, hogy a beteg elveszett lelkét a másvilágba tett sámáni utazással visszahozzák.

A sámánok természetfölötti képességeihez, amelyeket ők a szellemek működésének tulajdonítanak, elsősorban a sebezhetetlenség, a hiányzó fájdalomérzet, a telepátia, a látnoki képességek, a jóslás, a prófécia és a távolbalátás tartozik, tehát az összes érzékeken túli észlelés.

Mágikus technikák

A sámánizmus az okkult vagy mágikus titkos tanok közé tartozik. Mint minden okkult titkokat ismerő személy, a sámánok is szigorú titoktartási kötelezettségnek vannak alávetve, melynek megsértése mind kulturális, mind spirituális tekintetben megtorlást von maga után. Így az állítólag jó szándékú és kegyes ,,védőszellemek” hirtelen feltárhatják igazi jellemüket, amennyiben rátámadnak a sámánra, vagy akár meg is ölik. Ezért a kultúrantropológiai és etnológiai irodalom csak kevés adattal szolgál a (fekete) mágiára, a titoktartási kötelezettségre és a rituális áldozatokra vonatkozóan. A sámánizmus sötét, mágikus oldalát elhallgatják; a sámánokat gyógyítóként, a sámánizmust pedig gyógymódként dicsőítik.

Valójában vélhetően túlsúlyban vannak a sötét, (fekete) mágiához tartozó praktikák. A sámánok (= boszorkányok) szellemekkel és démonokkal értekeznek és működnek együtt, amelyeket saját előnyükre és/vagy mások kárára vetnek be oly módon, hogy áldozataikra szellemeket és démonokat szabadítanak rá. Ennek következtében elmebetegségek lépnek fel, balesetek, sorscsapások, megmagyarázhatatlan halálesetek következnek be, gyilkosságokat és öngyilkosságokat követnek el.

Ahogy ez a valós életben is megszokott, a szellemi hatalmak sem dolgoznak ingyen. Nem csupán a sámánok szabnak meg árat, a démonok is áldozatot követelnek. Minél nagyobb a csoda, annál nagyobb az áldozat. Ezt az áldozatot a ,,védőszellemeiknek” kell bemutatniuk a sámánoknak. Ilyenkor sokszor családtagokat áldoznak fel.

A sámánizmus a Biblia fényében

A teljes Biblia szövegösszefüggéséből egyértelművé válik, hogy mi ki tudjuk ugyan nyitni a láthatatlan világhoz vezető ajtót, de nem szabadna megtennünk.

Mind a sámánizmus, mind a Biblia megkülönböztet egy látható és egy láthatatlan világot. Ugyanígy a láthatatlan világon belül két különálló ország vagy tartomány létezik: a Biblia ezekről egy mennyei és egy alvilág helyett úgy beszél, mint Isten országáról, a fény birodalmáról, illetve a sötétség birodalmáról, vagy más szavakkal mennyről és pokolról. Istent és az Ő országát szeretet, igazság és irgalom jellemzi. Isten ellenlábasának és az ő birodalmának viszont gyűlölet, hazugság és kegyetlenség a sajátja. A Sátán gyilkos és hazug, a hazugság atyja, ő csak azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson (János 8,44; 10,10) – még ha eleinte a ,,világosság angyalának” tűnhet is (2 Korinthus 11,14).

A láthatatlan világ tehát nem üres. Isten országában létezik Isten, az Atya, a Fiú (Jézus) és a Szentlélek, valamint Isten angyalai. A sötétség birodalmában a sötét hatalmak, Sátán és az ő angyalai, a gonosz szellemek és démonok működnek.

Isten jó okkal gondosan bezárta a láthatatlan világhoz vezető ajtót, a teljes Biblia szövegösszefüggéséből pedig egyértelművé válik, hogy mi ki tudjuk ugyan nyitni ezt az ajtót, de nem szabadna megtennünk.

Ha két ellentétes birodalom létezik, akkor két útnak és két ajtónak is léteznie kell, egy Biblia szerinti és egy bibliaellenes vagy okkult útnak. A biblikus út Isten országának ajtaját nyitja meg, a bibliaellenes a sötétség birodalmának ajtaját. Az Isten országához vezető út és ajtó egyes-egyedül Jézus Krisztus: Ő az út, az igazság és az élet. Ő az út az Atya Istenhez (János 14,6). Aki ezen az úton jár, és az Isten országába vezető ajtón lép be, örök életben részesül. Ennek egyetlen feltétele a Jézus Krisztusba, Isten Fiába vetett hit, aki a kereszten levette rólunk bűnünk és vétkünk terhét, és (újra) szabaddá tette az utat az Istennel való kiengesztelődéshez.

Míg Istenhez csak egyetlenegy út vezet, addig a sötétség birodalmába vivő bibliaellenes és okkult út számtalan van. A Biblia szemével nézve Isten akaratának, szavának és parancsolatának minden megsértése előbb vagy utóbb a sötétség birodalmának ajtaját nyitja meg.
 1. A spirituális világhoz vezető sámáni út az eksztázis, a transz, a csend vagy üresség útja. Isten Igéje ellenben arra tanít minket, hogy legyünk józanok, éberek, és vigyázzunk. Ne üresítsük meg a szellemünket, hanem töltsük meg Isten Igéjével, a Szentlélekkel vagy más néven Isten Lelkével. Nem véletlen, hogy a nem-biblikus utak mindig a biblikus út ellenkezőjét követelik. Ez más sámáni vagy mágikus praktikáknál is megmutatkozik.
 2. Az első parancsolat kimondja, hogy tanácsot és segítséget csak az élő Istennél, ne pedig bálványoknál keressünk, és ne imádjunk és tiszteljünk más isteneket. A sámáni praktikák viszont éppen erre szólítanak fel.
 3. A második parancsolat megtiltja nekünk, hogy – akár természetben, akar lélekben-szellemben – képet készítsünk valamely túlvilági lényről. A sámáni praktikák ezzel szemben arra szólítanak fel bennünket, hogy képzeljünk el magunknak egy szellemi lényt.
 4. A Biblia arról beszél, hogy Isten a választottaihoz, a hívőkhöz nagy ritkán szól álmok és látomások útján is, ha Ő úgy akarja. Isten egyúttal megítéli a profétákat, akik saját kényük-kedvük szerint jövendölnek (Ámosz 7,1; 8,1; Ezékiel 8,1; 13,1; Zakariás 1,7-8; 1 Királyok 22,19; Jeremiás 23,16kk.; Dániel 10).
 5. A Biblia is ismeri a testen kívüli és időutazások jelenségét (vö. Ezékiel, Pál és János jelenései). Isten Lelke körbevezetheti egy kiválasztott ember lelkét, és titkokat nyilatkoztathat ki neki, ha Ő úgy akarja. A teljes Biblia szövegösszefüggéséből azonban nyilvánvaló, hogy nekünk magunknak sosem szabadna erőfeszítéseket tennünk testünk elhagyására.
 6. A Biblia megtiltja a jóslást, mágiát, boszorkányságot, varázslást; a sámánok viszont mágusok, varázslók és jósok (3 Mózes 19,26; 20,6.27; 5 Mózes 18,10kk.; 2 Mózes 22,17; Jelenések 21,8; Galata 5,20).
Végül a Biblia megnevezi azokat a következményeket is, amelyek az ember védelmére, nem pedig kárára szánt isteni rendelkezések megsértéséből fakadnak. Ezek:
 • nyugtalanság és békétlenség (vö. Ézsaiás 48,22; 57,21)
 • megszállottság
 • az engedetlenség átka szegénység, eladósodás, betegség, szerencsétlenség, lelki-szellemi vakság, szociális és erkölcsi hanyatlás formájában (vö. 5 Mózes 28,15kk.),
végezetül pedig
 • örök kárhozat, Istentől való örök elszakítottság (Jelenések 21,8kk.; 22,15).
A Biblia ismeri az inkorporációt, a test gonosz szellemi, ill. démoni hatalmak által történő birtokbavételét, és óv bennünket a megszállottság súlyos következményeitől. A gonosz szellemek és démonok ugyanis a következő hatásokat válthatják ki az emberben:
 • közösségellenessé, erőszakossá teszik (Máté 8,28kk; Saul király az 1 Sámuelben)
 • őrültté, elmebeteggé teszik (Máté 8,28kk; Saul király)
 • vakká, süketté, némává teszik (Máté 9,32kk.; 12,22kk.; Márk 3,22kk.; Lukécs ll,14kk.), továbbá természetfölötti képességeket és ismereteket adhatnak (Apostolok cselekedetei 16,16kk.).
A testen kívüli megtapasztalásokkal és a test birtokbavételével kapcsolatos sámáni beszámolók igencsak megerősítik a Biblia figyelmeztetésének megalapozottságát.2015. június 11.
forrás:(ethos 2015/2 — Teljes anyag: bibelkreis.ch/themen/schfranz.htm)
karizmatikus.hu/hitvedelem/teveszme-kritika-oesszefoglalo-irasok/4016-elorenyomuloban-a-samanizmus.html