Mit kell tudni a szabadkőművességről

Egy főmester ars poeticája

6004. február

Szeretett barátaim!

Köszönöm, a rám ruházott tisztet, a bizalmat s kérem a Nagy Építőmester segítségét és a Ti támogatásotokat, hogy meg tudjak felelni az e tisztséggel járó jogos elvárásoknak. Sokkal szerencsésebb helyzetben vehetem át a ma hazánkban működő legrégebbi páholy irányítását, mint Elődeim.

Elődeim e székben példamutató munkát végeztek, megérdemlik az elismerést. Nevetekben is, köszönöm nekik.

Köszöntsük felállva - hagyományunk szerint- korábbi Főmestereinket.

Köszönöm.

Ma a páholy létszáma, bár vannak rólunk sajnálatos módon rendszeresen megfelejtkező tagjaink is, megnyugtató, fejlődése egyenletes.

Reményeim szerint ez lehetővé teszi, hogy alapelveinkből, miszerint filozofikus, filantrópikus és progresszív társaság vagyunk, ha többet nem is, a filozófiai-etikai szintet, még magasabbra emeljük. Nem mintha háttérbe szeretném szorítani a filantrópiát és a progressziót. Be kell azonban látnunk, hogy jelenleg nincsen lehetőségünk tagsági összetételünk, az újrindulás óta eltelt rövid idő s az országunkban lezajlott változások következtében hagyományos céljaink teljes körű megvalósítására.

Ez azonban nem ment fel minket vállalt kötelezettségünk alól, hogy tehetségünk és lehetőségünk szerint a lehető legtöbbet tegyük: minden erőnkkel törekedjünk mind fiatalabb tagjaink, mind a magunk jobbítására. Felvételünkkor, többek között, erre tettünk fogadalmat; „igazi” idealistaként reméljük, ha jobbá tudjuk tenni magunkat, annak jobbító hatása lesz környezetünkre is.

Erre szólítalak fel benneteket uraim, kedves barátaim.

Barátaim! Nem rendelkezem Sarastro, s különösen nem Salamon képességeivel. Következésképp tehát nem is formálok igényt az ő tekintélyükre sem. Nem szeretném ugyanis a francia tanítómeséből ismert „mouche du couche”, a kocsi rúdján ülő, és a gyors haladással büszkélkedő légy szerepét eljátszani.

Mivel úgy adatott, hogy e székben mától én ülök: az előbb mondottak s saját korlátaim miatt, segítségeteket kérem.

Szeretném tovább emelni páholyunk szellemi színvonalát. Ha ebben hibázom, kérlek haladéktalanul jelezzétek s akár távolítsatok el. A páholy sokkal fontosabb, mint valamely tagja, vagy annak egyéni ambíciója.

Szeretném, ha rajzolataink, amellyel már eddig is kivívtátok mind páholybéli társaink, mind egyéb páholyok megbecsülését, még színvonalasabbak lennének. A szervezetünkről magáról szóló „művek” helye inkább az oktató munkákon van: mi nyissunk szélesebb horizontot s fűzzük fel egy-egy félév rajzolatait valamely témára. Nélkületek azonban ez csak vágy maradhat.

Komoly feladat számunkra fiatalabbjaink segítése, hogy minél előbb s megérdemelten érjék el a mesterfokot. Az idősebbek, tapasztaltabbak segítsége nélkül ez is csak vágy maradhat. Természetesen, fontos továbbra is kaput nyitnunk az arra érdemes érdeklődők előtt: ennek egyik fontos eszköze már eddig is jól működő honlapunk.

Segítséget kérek tehát tőletek, barátaim, páholyunk javára. Elsősorban a legtapasztaltabbakat, a mestereket kérem: újítsuk fel értekezleteinket, vitassuk meg a továbblépés legszebb, de még éppen járható módját.

Barátaim! Igyekszem e páholy javára dolgozni a következő időszakban. Erre az imént fel is esküdtem. A felelősség az enyém. Köszönöm még egyszer bizalmatokat s mindazt a segítséget, amelyet e szép és felemelő munkához a Nagypáholytól, a tisztikartól, e páholy minden tagjától megkapni remélek: a Nagy Építőmester nagyobb dicsőségére.

Buda-pest kel. 6004. február 17.
Mi a szabadkőművesség
Mi a páholy
Milyen szabadkőműves fokok vannak
Hány szabadkőműves van
Szabadkőművesség és vallás
Szabadkőművesség és politika
Testvéri szeretet
Társadalmi elkötelezettség
Becsület
Titoktartás
Nemzetközi kapcsolatok
A tagság alapvető feltétele
Hogyan lehet csatlakozni
Az újjáalakulás nevezetes dátumai
Összefoglalás


Rejtélyes szabadkőműves jelek PécsettMi a szabadkőművesség

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Alkotmányának I. alaptörvénye így fogalmaz:

„A szabadkőművesség filozofikus, filantropikus és progresszív intézmény.

Célja a közerkölcsiség, művelődés és felebaráti szeretet terjesztése és a jótékonyság gyakorlása.

A szabadkőművesség kizár köréből minden politikai és vallási kérdést és tagjait a haza törvényeinek tiszteletben tartására kötelezi.”

A szabadkőművesség az egyik legősibb világi testvériség. Olyan férfiak társasága, akik elkötelezettek az erkölcsi és lelki értékek iránt. Tagjai rituális cselekményeken és legendákon keresztül ismerkednek meg a testvériség értékeivel, az önnevelés kötelezettségével és a humánummal.


Mi a páholy

Így hívják egyrészt azt a helyiséget vagy épületet, ahol a szabadkőműves testvérek összejönnek, másrészt így hívják a szabadkőművesség „alapegységét”, a rendszeresen összejövő testvérek csoportját. Minden szabadkőművesnek tartoznia kell egy páholyhoz.

A páholy élén választott vezető, a főmester áll.

Egy-egy ország páholyai alkotják a nagypáholyt. Ennek vezetője a nagymester.

A szabadkőművességnek nincs hierarchiája, világszervezete. Egyetlen összetartó ereje a spontaneitás, melynek alapja az azonos humanista értékrend.

A páholyösszejöveteleket ünnepélyes nyitó- és záróceremónia fogja közre.

Az összejövetel végén a testvérek oldott légkörben zajló egyszerű étkezésre gyűlnek össze.


Milyen szabadkőműves fokok vannak

A János-rendi vagy más néven „kék” szabadkőművességben három fok van, az építőcéhek hagyományának megfelelően:

I. inas

II. legény

III. mester.


Hány szabadkőműves van

A világon megközelítőleg 6.000.000 szabadkőműves dolgozik.

Magyarországon a taglétszám százas nagyságrendű.


Szabadkőművesség és vallás

A szabadkőművesség sem nem vallás, sem nem valláspótlék.

Teológiája nincs, dogmatikát nem ismer, és bárki vallási meggyőződését tiszteli.

A szabadkőművesek összejövetelein vallási kérdések megvitatása tilos.


Szabadkőművesség és politika

Az aktuálpolitikai viták tilosak a szabadkőműves összejöveteleken.

„A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy és szervezeti egységei politikai pártoktól függetlenek, azokat nem támogatnak és azoktól támogatást nem fogadnak el.” (A Nagypáholy Alkotmányából)


Testvéri szeretet

Minden igaz kőműves türelmet és tiszteletet tanúsít mások véleményével szemben.


Társadalmi elkötelezettség

A szabadkőműveseket arra tanítják, hogy gyakorolják a jótékonyságot és a gondoskodást, nem csupán hozzátartozóik, hanem a közösség egésze javára is, úgy adományok, mint társadalmi munka révén.

A szabadkőművesség elvárja a tagjaitól, hogy tartsák tiszteletben annak az országnak a törvényeit, ahol élnek és dolgoznak.


Becsület

A szabadkőművesség magas erkölcsi szintet vár el tagjaitól, és segíti őket abban, hogy azt az egyéni életükben megvalósíthassák. Megtévedt, bukott tagjaikat jogerős ítélet alapján soraikból kizárják.


Titoktartás

Egyetlen "titka" a szimbólumok és a tesvérek történelmileg is indokolt védelme.

A kőművesség nem titkos társaság.

A szabadkőművesség cégbíróságon bejegyzett, adószámmal rendelkező egyesületként működik, Alkotmánya, története, alapelvei és céljai nyilvánosan megismerhetőek.


Nemzetközi kapcsolatok

A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy szuverén főhatóság. Saját döntése alapján épít és ápol testvéri kapcsolatokat a tradicionális alapelveket megvalósító más Nagypáholyokkal.


A tagság alapvető feltétele

A belépés feltétele a "Világegyetem Nagy Építőmesterébe" vetett hit.

Szabadkőművessé válhat minden 24. életévét betöltött jó hírű férfi, aki eleget tesz ennek a feltételnek.


Hogyan lehet csatlakozni

A közhiedelemmel ellentétben a testvériségbe nem meghívással lehet bekerülni, sőt a szabadkőműves hagyomány kifejezetten tiltja, hogy bárkit is csatlakozásra invitáljanak.

A belépni szándékozónak ("keresőnek") saját magának kell kezdeményeznie felvételét (személyesen vagy levélben megkeresve egy testvért vagy egy páholyt).

Ezt követően a páholy lefolytatja azt az eljárást, melynek során döntést hoz arról, hogy befogadja-e a csatlakozni szándékozót.


Az újjáalakulás nevezetes dátumai

„Annak ellenére, hogy a szabadkőművesek pártoktól függetlenül működtek, mégis, egyes pártokban igen sok szabadkőműves gyűlt össze. Ilyen volt a Szociáldemokrata párt és a Nemzetei Demokrata párt.

A Benedek Marcell szerkesztésében készülő Irodalmi Lexikon magánviselte a szabadkőművesség szellemét. A kémjelentésekben különösebb magyarázat nélkül szerepel egyes „volt szabadkőművesek” neve mellett, hogy az Irodalmi lexikon munkatársa. Ez egyértelműen azt jelenti, hogy az illető szabadkőműves tevékenységet folytat. Ilyen gyanús egyén volt dr. Balassa József, dr. Kúnos Ignác, dr. lengyel Miklós, dr. Rózsa Dezső, Wildner Ödön.

Ugyancsak Benedek Marcell szerkesztésében jelent meg a Halhatatlan Könyvek sorozat. A szerzők, még a halottak is emiatt szabadkőművesség gyanújába keveredtek.

Szabadkőműves alapította a Magyar cionista Szövetségét és a Palesztina Hivatalt. Közöttük a besúgók megjegyezték Boschán Artúr, Dembis Gyula, Dénes Viktor, dr. Friedmann Ignác, Gold Simon, Lukács Jenő, Patai József, dr. Pfiffer Ignác, Popper István, Sramm Adolf, Stern Ábrahám, Szegő Béla nevét.

Az 1920-30-as években alakult meg Svájcban az „In Labore Vitrus” és a párizsi „Les Amitiés Internationales” című magyar páholy. (Pneveink)


11. Az újjászületés időszaka

1945 – A Magyarországi Szimbolikus Nagypáhogy újjáéledése. Páholycsoportok létrehozása. Budapesti páholyok közül 16, a vidékiek közül 3 páholy létesült. Két teljesen új budapesti páholy is alakult: „Balassa József” és a „Libertas” páholy. (ÚMLK)

1946 – Dr. Supka Géza nagymester (ÚMLK)

1949 – A magyar szabadkőművesség fennállásának 100. évfordulóját megünnepelték. (Nmstr)


12. A legújabb betiltás korszaka

1950. június 12. – A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy működését betiltják. (LNZS)

1950 körül – Bécsben megalakult a „Helikon” páholy. (Mfolyt.)

1950. március 30. – Sao Paoloban (brazília) magyar szabadkőműves kör alakult „Cercle” (Res)

1954. február 19. – Sao Paoloban (Brazília) felvetődik a „Resu mectio” magyar páholy alakításának ötlete (Res)

1954. július 7. – Sao Paoloban megalakul az első emigráns magyar könyvtár (Res)

1956 – Párizsban megalakult a „Martinivics” páholy (Gerő)

1956. december 6. – Sao Paoloban (Brazília) megalakult a „Resu mectio” páholy (Mfolyt)

1959. június – Gerő Andor főtitkár Torontóban (kanada) létrehozta az „Unitas” kört. (Mfolyt)

1960 – Buenos Airesben (Argentína) megalakult a „Kossuth” páholy (Mfolyt)

1962 nyara –Benedek Marcell átadta a nagymesteri tisztséget Takács Györgynek (Mfolyt)

1962. – Toronto-ban (Kanada) magyar szabadkőműves találkozó volt (Mfolyt)

1966- – Párizsban a „Martinovics” páholy magyar szabadkőműves találkozót rendezett. (Mfolyt)

1966. december – Brazíliába, sao Paoloban megünnepelték a „Resurrectio” páholy 10. évfordulóját. (Res)

1967 – Montreal, Toronto. Magyar szabadkőműves találkozó.

1969. – Sao Paolo-ban (Brazília) magyar szabadkőműves találkozó volt.

1969. március 30. – Meghal Benedek Marcell. (Nmstr)

1982 – Bécsben megalakult a „Helikon” páholy (K)


13. A legújabb korszak

1989 – Újjáalakult a Magyar Szimbolikus Nagypáholy (Nmstr)

1989 – Újjáalakult Magyarország Nagy Oriense (BM)

1991. nov. – Megalakult Magyarországon a belga „Droit Humain” (Emberi Jog) védnöksége alatt az első „vegyes” páholy „Tolerance et Fraternité” (Türelem és Testvériség) néven. (MN)

1992 – Megalakult Magyarországon az első női páholy „Napraforgó” néven. (ÉT)

1998 – A „Galilei” páholy felteteti az internetre honlapját (Internet)

1999. – A magyar szabadkőművesség 150. évfordulójának megünneplése (K)


Összefoglalás

A szabadkőművesség eszméje és célja az, hogy elősegítse a személyes fejlődést és nemesedést, nem önmaga, hanem mások érdekében.

Berényi Zsuzsanna Ágnes: A szabadkőművesség kézikönyve
forrás: galilei.hu/mit_kell/mit_kell.html#8

Rejtélyes szabadkőműves jelek Pécsett

Pécs a szabadkőműves rejtélyek egyik központja. Ezek a mai napig titkosan működő társaságok már évszázadok óta összefonódnak a várossal. Egyes épületek máig őrzik ezeket a misztikus jelképeket, amelyek ott vannak az orrunk előtt, mégis csak kevesen tudnak róluk.

A szabadkőművesség egy máig rejtélyes mozgalom, amelynek tagjai misztikus, rituális beavatási szertartásokon keresztül ismerhették meg a titkos szervezet hírhedt szimbólumrendszerének jelentését.


A Zsolnay-szobor
Ezek a jelképek elsősorban Zsolnaynak köszönhetően sok helyen feltűnnek Pécsett is. Magáról a titkos társaságról kevés pécsi írásos anyag maradt fent, ezeket ugyanis „külföldre menekítették” az I. világháború után. Ebben – a legendárium szerint – nagy szerepe volt dr. Doktor Sándornak is, aki az egyik legjelentősebb páholy vezetője volt. A jelek és titkos üzenetek azonban maradtak, a pécsi falakba vésve.

Az egyik ilyen okkult jelképekben gazdag hely a pécsi vasútállomás.
Nem véletlenül, mivel a gyönyörű épület megtervezésében, építésében és feldíszítésében is hatalmas szerepet játszott a porcelánmágnás és családja. Az akkoriban kétséget kizáróan egyedülálló épület épp ezért szinte roskadozik a szabadkőműves jelképektől.

A Csukás-ház
A körző és a szögmérő – melyek sokak szerint az eget és a földet jelképezik – a vasútállomástól egy ugrásra újra feltűnnek, mégpedig a Zsolnay-szobron. Annak ellenére, hogy a szobor oldalán óriási méretben láthatóak a jelképek, sokan feltehetően még észre sem vették azokat.

Vasváry-ház
A Király utcában található Vasváry-ház díszes pirogránit domborműveit is a Zsolnayak készítették. Mégsem csak emiatt vannak gazdagon díszítve a titokzatos jelképekkel, hanem amiatt, mert az épületet egy hasonlóan vagyonos és ismert iparmágnás, Vasváry György építtette, akit szintén sokan szabadkőművesként ismernek.

Szabadkőműves jelek láthatóak még a Perczel utcában található ipartörténeti műemléknek számító Csukás-ház homlokzatán is.
A Zsolnay Örökség részét képező, sokszor átépített rejtélyes ház építéstörténetéről ugyan nem sokat tudni, az viszont sejthető, hogy a díszes, sokak által azonban még egy pillantásra sem méltatott műemléképület központi szerepet játszott a korabeli szabadkőművesek munkásságában.

A vasútállomás épülete
A Zsolnay-mauzóleum Pécs egyik „legmisztikusabb” látványossága és építménye. A kápolna ugyanis a legenda szerint a téli napforduló idején beáramló fényben feltárja az eozin titkát.

A Mauzóleum
A Mauzóleum
A Zsolnay-örökséghez méltóan felújított mauzóleum rejtélyek egész tárháza.
Kialakítása különleges, felülnézetben ugyanis egy kelyhet ábrázol, ami utalhat a Jézus vérével teli „Szent Grálra” is. A főkapun belépve látható, hogy a szabadkőműves szimbólumok az egész teret átszövik. Ilyenek például a ránézésre is rejtélyes, állítólag a tudást és az elmúlást jelképező, felfelé, illetve lefelé fordított fáklyák. A mauzóleum belső díszítése pedig a bibliai és ókori görög idézetek furcsa összhatása mellett állítólag a szabadkőműves szimbolika szerint is értelmezhető.

Pécs tehát sokkal rejtélyesebb város, mint gondolnánk. Épp ezért nem meglepő az, hogy a mai napig működik a városban szabadkőműves műhely, mely értelemszerűen a Zsolnay Vilmos Szabadkőműves Páholy nevet kapta.
2016. március 20.
Pernecker Dávid — 2014.08.19 — Pécs Aktuál
forrás: pecsma.hu/pecs-aktual/rejtelyes-jelek-pecsett/