KERESZTÚT

Első oldalon lévő kereszt

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Bevezető ének:

(Dallam: Gyászba borult Isten csillagvára [SZVU 68/B])
Jertek hívek a szent Kersztútra,
Gondoljunk a szenvedő Urunkra.
Öleljük át véres keresztfáját,
Sirassuk meg keserves halálát!

URAM, KÖVETNI AKARLAK!

Uram, ebben az órában, gondolatban követni akarlak keresztutadon. Annak idején Te magad szenvedted végig ezt az utat mennyei Atyád iránti engedelmességből és irántam való szeretetből. A legnagyobb szenvedést vállaltad magadra, hogy bűneimért vezekelj, és a világot megváltsad. Engedd, hogy szenvedésed állomásain hálát és köszönetet érezzek ezért a szeretetért!
Világosíts meg, hogy hibáimat felismerjem és leküzdjem azokat. Szent Keresztutad, amelyen most követni szándékozlak, legyen számomra az önfeláldozás és a megszentelés iskolája.
Olyan út, amely megtanít arra, hogyan válhatok a megváltás nagy művének munkatársává.
Mária, szenvedésekben erős édesanyád, legyen kísérőm!
Oldalán bátran járom szenvedéseidnek útját!
Thomas Merton

Ének:
Elhangzik a kegyetlen ítélet,
Kínhalálra dobnak oda Téged.
Vétkeinkért átok alatt nyögtünk,
Szeretetből Te halsz meg helyettünk.


I. állomás
JÉZUST HALÁLRA ÍTÉLIK

Első állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Pilátus igazságtalanul ítélt az emberektől való félelméből. Jézus hallgat, elfogadja az ítéletet, szíve legmélyén érinti, de belenyugszik.
Sokszor milyen nehéz a hallgatás, amikor úgy érzed, igazad van. Hogy védekezel, ha néha csak egy bántó szó éri szívedet.
Uram taníts meg engem hallgatni, ha igazságtalanság ér, hogy irántad való szeretetből elviseljem a fájdalmat.
Nem akarok azonnal felfortyanni, hanem uralkodni fogok magamon!
Elég lesz majd Pilátus ítéletére gondolnom. És ha mégis szólnom kell, csak a szeretet hangján fogok válaszolni.

Mi Atyánk,

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Vállaidra veszed a keresztet,
Árva szíved, ó, hogy sajog, reszket.
Ezer bűnünk iszonyatos terhe
Nehezedik súlyos keresztedre.


II. állomás
JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Második állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Az Üdvözítő önként nyúl nehéz keresztje után. Tudja, hogy ezzel a nehéz kereszttel szabadít meg téged. Ezért olyan határozott, ezért szorítja magához oly erősen.
Hogy jajveszékelsz, ha csak egy kis keresztet kell elviselned: könnyebb betegséget, minden igyekezeted elleni sikertelenséget, félreismerést. Tárd ki te is karodat, vedd a keresztet és viseld az Üdvözítővel együtt, a magad és felebarátaid üdvözülésére.
Uram, adj erőt, hogy a szenvedést, amelyet Te küldesz rám, vonakodás nélkül, kitartóan és örömmel viseljem. Mutasd meg, milyen önkéntes áldozatot hozzak, amellyel Neked örömet szerezhetek és általa új emberré válhatok.

Üdvöz légy, Mária

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Meginog a kereszt vérző vállán,
Összeroskad az ártatlan Bárány.
Ó, boruljunk mi is véle porba,
Hiszen a mi bűnünk terhét hordja.


III. állomás
JÉZUS ELŐSZÖR ESIK EL A KERESZTTEL

Harmadik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
A teher nehéz, az Üdvözítő lassan kimerül. Az út kövére rogy, s a kereszt megüti Őt. Új erőt gyűjt mégis és talpra áll. Rád gondol és bűneidre, amelyekért vezekelni akar.
Uram, összeestél a Kereszt alatt, amelyet én raktam a válladra. Most látom, milyen borzalmas dolog a bűn, hogy miattam ekkora szenvedést vállaltál.
Add, Uram, kegyelmedet, hogy a kísértésnek, míg nem késő, bátran ellenálljak. Mert a legelső bűnre vezető alkalmat kerülni fogom.
Hiszen az én bűneim nyomtak le Téged az út porába.

Mi Atyánk,

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Fájdalmas, jaj, szívet tépő látvány
A Szűzanya Jézus keresztútján.
Vérző szívét elönti a bánat,
Zokogva megy, Jézus, Te utánad.


IV. állomás
JÉZUS ÉDESANYJÁVAL TALÁLKOZIK

Negyedik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Mária követte az Üdvözítőt. Most hirtelen megpillantják egymás arcát. Mária a szíve mélyéig együtt szenvedett Fiával a keresztúton. Szenvedéseit egyesítette Jézuséval.
Mária szívét a fájdalmak tőre járja át, s ezért érti meg Ő a te szenvedéseidet is.
Sötét gondolatok kínoznak, vagy halálos bűn terhe nyomaszt, fordulj Őhozzá, a szomorúak vigasztalójához, a bűnösök menedékéhez. Ő odavezet Fiához, a szenvedő Megváltóhoz.
Uram, szenvedéseid óráiban vigasztalást találtál Édesanyád tekintetében. Milyen jóleső érzés megértő emberekre lelni. Édesanyáddal való találkozásod által taníts meg arra, hogy én is megértő, tapintatos legyek embertársaim szenvedése iránt, főként szüleim, barátaim szenvedése iránt.

Üdvöz légy, Mária

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Drága Jézus, erőd egyre lankad,
Kényszeredve Simon segít rajtad.
Ó, ha tudná szenvedésed titkát,
De más szívvel vinné szent Keresztfád.


V. állomás
CIRENEI SIMON SEGÍT JÉZUSNAK VINNI A KERESZTET

Ötödik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Az Üdvözítő oly gyenge, hogy a zsidók attól félnek, már a Kálváriához vezető úton meg fog halni. Ezért kényszerítik az éppen arra haladó Simont, fogja és vigye egy darabon Krisztus Urunk keresztjét. Simon habozik, de vállára veszi az Úr terhét. Ezért jutalmul megkapja később a hit kegyelmének ajándékait.
Íme, így jutalmazza meg az Úr azokat, akik önként segítenek a szenvedőkön. Minden megkínzott, agyon-gyötört, elfáradt ember szeméből a kereszthordozó Krisztus tekint rád. Segíts rajta, ahogy tőled telik.
Uram, nyisd fel szememet, hogy észrevegyem körülöttem az emberek szenvedéseit. Ne haladjak el sorsuk mellett vakon, hanem segítsek keresztjük nehezén erőmhöz mérten. Ha sokat nem is tudok, de amennyit igen, azt örömmel akarom tenni.

Mi Atyánk,

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Veronika közeledik Hozzád.
Kendőjével törli véres orcád.
Csodaképed a jutalom érte.
Szent Arcodat lelkünkbe is vésd be!


VI. állomás
VERONIKA LETÖRLI JÉZUS ARCÁT

Hatodik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Veronika csekély szolgálatot tett az Üdvözítő szenvedésének enyhítésére. Ezért örökbe kapta kendőjén az Úr arcának képmását. Ilyen az Úr, ha a legkisebbet is ajándékozzuk neki, magát adja viszonzásul. A legnagyobb szenvedésben is hálás volt a legkisebb jótéteményért.
Talán könnyebben elfogadsz egy-egy adományt, de az ajándékozóra kevés figyelmet fordítasz. Pedig milyen kis fáradságodba kerülne néha egy köszönő szó.
Uram, Te nagyon fontosat mutattál meg nekem, az igazi hála erényét. Uram, add, hogy elsősorban irántad öntsön el gyengéd, szívből jövő mély hálaérzet, mert végső soron a Te kezedből kapok mindent, és magamtól semmire sem mennék! Hálával akarok gondolni azokra is, akik jót tesznek velem, akik közvetítik adományaidat.
Sugározd rám szent Arcod vonásait!

Üdvöz légy, Mária

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Agyonkínzott, gyötört tested gyönge,
Másodszor is leroskad a földre.
Új estednek oka, jaj, én voltam,
Bűnből bűnbe annyit bukdácsoltam.


VII. állomás
JÉZUS MÁSODSZOR ESIK EL A KERESZTTEL

Hetedik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
A kereszt mindig nehezebb lesz, az Üdvözítő egyre fáradtabb és gyöngébb. Már alig botorkál, újra földre zuhan. A megmaradt erejéből kell ismét talpra állnia, a szolgák ütéseitől, gyalázkodásaitól kísérve.
Az Üdvözítő most azokért a bűneidért szenved, amelyeket újra meg újra elkövetsz, amelyektől oly nehezen tudsz megválni: legfőbb hibáidért.
Uram, bűneim oly erővel nehezednek rád, hogy ismét a földre nyomnak. Oly nehezen szabadulok tőlük, mindannyiszor elkövetem őket. Adj erőt az igaz elhatározáshoz, hogy végérvényesen tudjak szakítani azzal a bűnnel, amelybe oly gyakran visszaesem.

Mi Atyánk,

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Az út mentén könnyvirágok nyílnak,
Jeruzsálem leányai sírnak.
Ó, nem elég itt a sírás-rívás,
Megtört szívet keres a Messiás.


VIII. állomás
JÉZUS SZÓL A SÍRÓ ASSZONYOKHOZ

Nyolcadik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Az asszonyokat megrendíti a szenvedő Jézus látása. Pedig jobban tennék, ha hívő lélekkel követnék őt. Erre már nem tudják rászánni magukat. Az Üdvözítő így szól hozzájuk: Ne engem, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok! Ezzel rá akar mutatni arra, mily nagy jelentősége van a tettnek és mily kevés a sajnálkozásnak.
Add, Uram, hogy nem törődve az emberek szóbeszédével, alázatos tettekkel kövesselek. Ne engedd, hogy kishitűség és csüggedés erőt vegyen rajtam, amikor hiányzik belőlem a lelkesedés lendülete. Sőt éppen ilyenkor akarok neked tettekkel, különösen kötelességeim teljesítésével szolgálni.

Üdvöz légy, Mária

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Ó, ég Ura, újra, harmadszorra,
Erőtlenül leroskad a porba.
Hóhéraid könyörtelen vernek.
Vonszold tovább iszonyatos terhed!


IX. állomás
JÉZUS HARMADSZOR ESIK EL A KERESZTTEL

Kilencedik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Az emelkedő mindig meredekebb. Elérkezett az utolsó útszakasz. Az Üdvözítő szeme előtt feltűnik a hely, ahol hamarosan keresztre fogják feszíteni. Ekkor merül ki és rogy össze harmadszor is.
Minél nagyobbak az emberek bűnei, annál gyötrőbbek az Úr szenvedései.
Most a megrögzött bűnösökért vezekel. Nekik is ki akarja nyitni a mennyek kapuját. Imáidban gyakran emlékezz meg ezekről a szegények legszegényebbjeiről, akik nem akarnak bejutni Isten országába, habár odajuthatnának!
Uram, harmadszori összeroskadásod által könyörülj azokon, akik elvakultságukban elfordulnak tőled, hogy szent szenvedésed gyümölcse ne vesszen kárba az ő számukra sem!

Mi Atyánk,

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Leszaggatják testedről a köntöst,
Minden sebből új vérpatak öntöz.
Láztól égő sebeid szent vére
Legyen gyarló lelkünk üdvössége!


X. állomás
JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL

Tizedik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Megkezdődnek az előkészületek Jézus keresztre feszítéséhez: sebekkel borított, lázas testéről lerángatják ruháit. Mily keserűség tölthette el az Üdvözítőt. De érted elviseli. Neked akar erőt adni ahhoz, hogy testedet megőrizhesd tisztán. Ezentúl vezekel azokért az emberekért, akikben nincs szemérem, akiknek nem szent az emberi test.
Uram, viselt ruháidat is odaadtad. Amid volt, azzal mind vezekelsz.
Tarts távol testemtől minden bűnös gerjedelmet. Taníts meg arra, hogy testemben a Szentlélek templomát tiszteljem, s megvédjem minden megszentségtelenítéstől. Benne mindig a szellem és a Te kegyelmed uralkodjék.
Kerülni fogom a kényelemhez való túlzott ragaszkodást. A Te kedvedért áldozatot vállalok magamra, megtagadok magamtól olyasmit, ami testemnek kedves, kellemes. Segíts ebben, Uram!

Üdvöz légy, Mária

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
A keresztre szegezik szent Tested.
Fájdalmadon szívünk roskad, reszket.
Roskadj össze kereszt kemény fája!
Ne légy Jézus kínhalálos ágya!


XI. állomás
JÉZUST A KERESZTRE SZEGEZIK

Tizenegyedik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Most a legszörnyűbb következik számára, a hóhérok keresztre szegezik testét. Krisztus kínjai kimondhatatlanok. Pedig hányszor találhatott volna a maga számára nyugalmas helyet a meghaláshoz. Most egyedül és kiszolgáltatva van durva lelkű emberek kénye-kedvének.
Így adott példát, hogy te is készségesen vállald, ha a szenvedést társtalanul, magányosan kell elviselned.
Uram, mindenedet elvették. Most elhagyatva fekszel a keresztfán.
Uram, taníts meg a lemondásra. Tudjak egyszerű, szegény és igénytelen lenni. Ha szenvednem kell, ne kürtöljem világgá, veled, megfeszített Üdvözítőmmel együtt akarom azt elviselni s fölajánlani a magam és mások bűneiért.

Mi Atyánk,

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Ó, keserves, rettenetes óra,
Tikkadt ajkad nyílik végső szóra.
Visszaadva Atyádnak szent lelked,
Vérző fejed halálban csüggeszted.


XII. állomás
JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN

Tizenkettedik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Az Úr most hozza legvégső áldozatát, amely minden eddigit felülmúl és betetőz: engedelmes a kereszthalálig, három, kínokkal teli órát viaskodik a halállal, s ekkor kiadja lelkét.
Utolsó szavai a mennybe szállnak az Atyához, akinek küldetését most befejezte. Az engedetlenség által jött az eredeti bűn a világra s most az engedelmesség által jön el az emberek üdvössége.
Ennél világosabban és határozottabban nem tudta volna az Üdvözítő kinyilatkoztatni és tudtunkra adni, hogy miért követel tőled engedelmességet, amely a te megszentelésedre szolgál. Engedelmeskedj és megszabadulsz minden szenvedéstől.
Uram, kereszt lábánál állhatatosan kérlek, ajándékozz meg engem az őszinte és jókedvű engedelmesség lelkületével. S ha nehéz meghajolnom, pillantsak szent keresztedre és jusson eszembe a Te gyermeki engedelmességed mennyei Atyád iránt. Engedelmeskedni akarok a Te parancsaidnak, az egyháznak, püspököknek és papjaid parancsainak. Szüleimnek, elöljáróimnak azáltal akarok örömet szerezni, hogy az Ő parancsaikat pontosan és hűen megtartom.
Fogadd el engedelmességemnek ezt az áldozatát és egyesítsd kereszthalálod megváltási művének gyümölcseivel.

Üdvöz légy, Mária

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
A keresztről Jézus drága testét
Édesanyja karjaiba tették.
Nincs a földön annyi tenger-bánat,
Mint amennyi szent szívében támadt.


XIII. állomás
JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL

Tizenharmadik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Mária szíve mélyéig átérezte az Úr szenvedését. Most legelső gondja, hogy fia számára méltó nyughelyet keressen. Ekkor jön Arimathiai József, leveszi Jézus testét a keresztről és Mária ölébe helyezi. Most még egyszer karjai között tarthatja Üdvözítőjét. Nyelve nem szól, de szíve most is azt mondja: Lásd, én az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te szavaid szerint!
Isten akaratában való igazi megnyugvás…
Uram, ha hitem erősebb volna, nem lennék oly türelmetlen. Mária a nyugalmát a benned való hitből merítette. Hadd tanuljak tőle csendes alkalmazkodást, ha bajt, szerencsétlenséget küldesz rám. Nem szorongva, panaszkodva akarom parancsaidat teljesíteni, hanem szívesen, türelemmel, kitartással fogom teljesíteni akaratodat.

Mi Atyánk,

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Szent Asszonyok, tanítványok sírva
Jézus testét leteszik a sírba.
Mint a kenet édes illatárja,
Úgy kísérje szívünk hő imája!


XIV. állomás
JÉZUST SÍRBA TESZIK

Tizennegyedik állomás
I m á d u n k T é g e d, K r i s z t u s és á l d u n k T é g e d!
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Csak néhány hűséges viszi az Úr testét a sírhoz. Csend van, a szájak hallgatnak. Szomorú ez a menet, de a béke lebeg felettük. Az áldozat befejeződött, nemsokára itt a húsvét.
Eljön egyszer az a nap, amikor téged is sírhoz kísérnek, amikor számodra is vége lesz a kemény harc idejének. Ne félj ettől a naptól! Ha végigjártad az élet keresztútját az Üdvözítővel, Ő megragyogtatja előtted a húsvéti hajnal boldogító fényességét.
Uram, most vége keserű szenvedésednek. Itt nyugszol a sírban. Azonban hamarosan felvirrad dicsőséged napja, amikor a bűn, a halál és a pokol fölött aratott győzelmed nyilvánvalóvá lesz.
Az én keresztutam végén is boldog örökkévalóság vár a mennyben, amelyet Te ajándékozol nekem. Erősíts meg, hogy tartsak ki ezen az úton, amelyen Te haladsz előttem kereszteddel, s a zászlót, melyen királyságod felségjelvénye a szent kereszt tündököl, soha cserben ne hagyjam.

Üdvöz légy, Mária

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk és a megholt hívek lelkein a purgatóriumban!

Ének:
Jézus Krisztus, mindenség Királya,
Üdvünk lett már szent Kereszted fája.
Add, hogy mindig csak nyomodban járjunk,
S egykor mennyben mindörökké áldjunk!


Befejező ima

Kérlek Téged, Jézus Krisztusom, legyen a Te szenvedésed az én erősségem, mely véd, őriz, oltalmaz az élet nehézségeiben.
Vérednek hullása legyen vétkem lemosója, halálod legyen örök dicsőségem, feltámadásod pedig táplálja bennem a reményt, hogy én is az örök boldogság részese leszek, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.


Imádkozzunk a Szentatya szándékára a teljes búcsú elnyeréséért:
     Hiszek egy Istenben …
     Mi Atyánk, aki …
     Üdvözlégy, Mária! …
     Dicsőség az Atyának …


A megholt hívek lelkei Isten irgalmasságából, békességben nyugodjanak. Ámen
 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.Az egri Szent Lajos templomban imádkozott keresztúti ájtatosság