Jézus Szent Szíve

A Szent Szív tisztelete, lelkisége igen elterjedté vált az egész egyházban azóta, hogy 250 éve XIII. Kelemen pápa jóváhagyta Jézus Szentséges Szívének tiszteletét és ünnepét. Városok, közösségek, családok, egyének és szerzetesrendek lettek az isteni szeretet e kifejezésének szentelve, és ezrek adták oda életüket a szeretet civilizációjának, a mennyek országának építésére a Szent Szíven keresztül.

  Jézus szentséges szíve
Budapest, Belvárosi Szent Mihály templom
(fotó: Legeza Dénes István)


Az úrnap nyolcadát követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe. A Szent Szív a vallásos lélek számára Jézusnak az emberért való önfeláldozó, megváltó szeretetét állítja oda követelményül.

A kultusz nyomai már a középkorban, így kódexirodalmunkban is felbukkannak. Hajnal Mátyás emlegetett, emblémákkal, azaz szimbólikus képekkel is illusztrált imádságos könyve (1629) mégsem ebbe a kultikus áramlatba tartozik. Klaniczay Tibor és Holl Béla vizsgálódásai szerint "a műfajok egyesítésének barokk eljárásával «lelki comoediá»-ban jeleníti meg a léleknek mennyei jegyesével való misztikus kapcsolatát. A Jézussal egyesülő szívnek ebben az allegorikus játékában felhasználja a bibliai Énekek énekének szerelmi stilisztikáját is."

A kultuszt Alacocque Szent Margit látomásai (1673–1625) szentesítették: a megjelenő Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a Szív tisztelőinek az engesztelést, a hónap első péntekjén való gyónást, áldozást kötötte lelkükre. Margit mindjárt a Szent Szív különös oltalmába ajánlotta magát. Ezt a felajánlást később egészen napjainkig jámbor egyének és közösségek, városok és nemzetek követik. Maga XI. Pius az Egyházat is a Szív oltalmába ajánlotta.


Jézus ígéretei Szent Szíve tisztelőinek:
 1. Megvigasztalom őket szenvedéseikben.
 2. Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket , amelyekre állapotuk szerint szükségük van; minden szükségükben segítségükre sietek.
 3. Egyesítem a megosztott családokat, családjukban békességet szerzek.
 4. Biztos menedékük leszek életükben, de főképpen haláluk óráján.
 5. Minden dolgukat, vállalkozásukat megáldom.
 6. A bűnösök szívemben az irgalom forrására, tengerére találnak.
 7. A lanyha lelkek buzgókká válnak.
 8. A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.
 9. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.
 10. Megáldom a házakat, ahol szívem képét felfüggesztik és tisztelik.
 11. Szívem mindenható szeretete megadja a végső töredelem kegyelmét mindazoknak, akik kilenc egymás után következő hónap első péntekén megáldoznak.
 12. Nem halnak kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban.
 13. Nem engedem elveszni azokat, akik ezen ájatosságot terjesztik, és buzgóságuk mértéke szerint megszentelem őket.
A Szent Szív ikonográfiájának első jelentős hazai barokk emléke a tihanyi bencés templom oltára (1750), továbbá a jezsuiták vízivárosi templomának képe (1765). A márianostrai hajdani pálos templom oltárképén Jézus hatalmas szívéből kereszt nő ki, jelképezvén a szeretetből vállalt halált.
források: andrelowoa.wordpress.com/jezus-igeretei/
jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/jezus_szent_szive