Rózsafüzér királynéja

Ünnepe: október 7.

Rózsafüzér Királynőjének ünnepe hálaünnep a Szent Szűz közbenjárásáért, az Isten segítségéért. V. Szent Piusz pápa 1571-ben Lepantói ütközet alatt a rózsafüzért imádkozta, így kérte Égi Édesanyánk közbenjárását a pogány törökök ellen vívott csata megnyeréséért.

Ima közben látomása volt, amelyben a keresztes hadak győzelmét látta. Szűz Mária segítségének tulajdonítjuk, hogy a csatát a keresztény seregek nyerték meg, és ezzel az ütközettel megkezdődött a török hatalom hanyatlása.


V. Szent Piusz pápa a győzelem tiszteletére engedélyezte Rózsafüzér Királynőjének ünnepét. 1716-ban Péterváradnál is a rózsafüzér imádkozása segítette győzelemre a keresztényeket, ezért XIII. Gergely pápa elrendelte az ünnepet, majd XI. Kelemen pápa az egész egyházra kiterjesztette.

Imádkozzuk a rózsafüzért minél gyakrabban, és kérjük a Szent Szűz segítő közbenjárását családtagjainkért, barátainkért, saját magunkért, hazánkért és minden rászorulóért!
forrás: hittansuli.hu/dokumentumok/tanuloknak/rozsafuzer-kiralyneja-oktober-7

Olvasós Boldogasszony
(Festum Beatae Mariae Virginis a Rosario)

A hívek és papság előtt nagy népszerűségnek örvendő szép imádság a szent olvasó, vagy rózsafüzér. Hogy a Boldogságos Szűz és következésképp Krisztus Urunk előtt is nagyon kedves a könyörgésnek ez a módja, azt az a sok csoda bizonyítja, melyet ezen imádság keletkezése óta eredményezett.Ezek közül kétségkívül egyik legnagyobb a lepantói tengeri csata diadala volt, amikor V. Szent Pius felszólítására az egész keresztény világ a rózsafüzér imádsággal könyörgött segítségért a hatalma tetőpontján levő török ellen.

1571 okt. 7-én azután a sokkal kisebb számú keresztény tengeri haderő Don Juan vezérlete alatt teljesen tönkreverte a török hajóhadat. Ezt az eseményt ugyanakkor csodálatos módon megtudta a szent pápa és közölte is a jelenlevőkkel. Ugyanő már ez alkalommal tervbe vette hálaünnep létesítését, mely tervét azután utóda XIII. Gergely végre is hajtotta, mikor 1573. ápr. 1-én megengedte, hogy mindazon templomokban, amelyekben a szent olvasó tiszteletére kápolna vagy legalább oltár volt, október első vasárnapján „Győzelmes Boldogasszony” ünnepét megülhessék. (B. M. V. de victoria.)

Az említett győzelem százéves évfordulóján X. Kelemen egész Spanyolországra kiterjesztette ezt az engedélyt minden templom számára, mikor pedig 1716-ban ismét Szűz Mária ünnepén (aug. 5.) Savoyai Eugen herceg Péterváradnál döntő győzelmet aratott a törökök fölött, akkor XI. Kelemen az egész egyházban kötelezővé tette Olvasós Boldogasszony ünnepét. XIII. Leó 1887 szept. 11-én II. oszt. duplex méltóságára emelte és új officiummal látta el, X. Pius pedig állandóan október 7-re, a lepantói győzelem napjára tette át.

Október havában mindennap elimádkozzák a templomban a rózsafüzért és a lorettói litániát kitett Oltáriszentség előtt. Mikor elimádkozzuk, akkor gondoljunk nagy bizalommal arra, hogy még sohasem hallotta senki, hogy a Boldogságos Szűz valakit gyámoltalanul magára hagyott volna, aki hozzá esdekelt!

Isten, kinek Egyszülötte élete, halála és feltámadása által nekünk az örök élet jutalmát megszerezte, engedd, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szent olvasója elmondásával megemlékezvén, utánozzuk, amit azok magukban foglalnak és elnyerjük, amit ígérnek.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.


forrás: katolikusvalasz.blog.hu/2017/10/07/2017

A rózsafüzér imádkozásának módja

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA apostoli levele a szent rózsafüzérről

A rózsafüzér életkísérő kell hogy legyen...

HOGYAN IMÁDKOZZUK A RÓZSAFÜZÉRT?


impike